ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Clinical Significance and Age Analysis of Patients Admitted to the Emergency Department with Chest Diseases [SCIE]
SCIE. 2019; 30(4): 320-325 | DOI: 10.14744/scie.2019.70883

The Clinical Significance and Age Analysis of Patients Admitted to the Emergency Department with Chest Diseases

Fatma Tokgöz Akyıl1, Sinan Yıldırım2
1Department of Chest Diseases, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy State Hospital, Çanakkale, Turkey
2Department of Emergency Medicine, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy State Hospital, Çanakkale, Turkey

INTRODUCTION: The elderly population is on an increasing trend around the world and constitutes around every one of five admissions in the emergency department (ED). The present study aims to analyse patients according to age who were admitted to ED for chest disease.
METHODS: This study was a retrospective and observational study conducted in a state hospital. All adult ED admissions with a pulmonary disease were investigated. Patients were divided into two groups according to their ages as <65 and ≥65. The diagnoses and treatment results were analyzed.
RESULTS: Pulmonary patients constituted 6.5% of all admissions. Patients with bronchitis were the youngest, while respiratory failure patients were the oldest. The hospitalization rate was 35% and in 29% a pulmonologist consultation was carried out. In this study, 45% of the admissions were aged ≥65. Elderly patients were more frequently consulted to a pulmonologist (p<0.001) and hospitalized (p<0.001) with a longer hospitalization duration (p=0.048). The group of the elderly patients also demonstrated higher hospital mortality rates (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pulmonary patients constitute a significant part of ED admissions and the elderly patient population within this population is dense. Elderly patients require more frequent hospitalization and specialist consultation. They require longer treatment duration and have higher mortality rates. All professionals/staff trained and work in the pulmonary health area bear an important level of responsibility for the care of elderly patients.

Keywords: Bronchitis, chest diseases, chronic obstructive pulmonary disease, emergency department.

Acil Serviste Göğüs Hastalarının Önemi ve Yaşa Göre Analizi

Fatma Tokgöz Akyıl1, Sinan Yıldırım2
1Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Çanakkale
2Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Çanakkale

GİRİŞ ve AMAÇ: Tüm dünyada yaşlı nüfus giderek artmakta ve beklenen yaşam süresi uzamakta olup yaşlı hastalar acil başvurularının yaklaşık beşte
birini oluşturur. Çalışmanın amacı, acil servise başvuran göğüs hastalarının yaş gruplarına göre analiz etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, bir devlet hastanesinde gerçekleşen, geriye dönük gözlemsel bir çalışmadır. Eylül 2017–Eylül 2018 arasındaki erişkin acil servis başvurularından göğüs hastalıkları ile ilişkili tanı konulanlar incelendi. Hastalar <65 ve ≥65 yaş olmak üzere iki gruba ayrılarak tanı ve tedavi sonuçları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Tüm acil servis başvurularının %6.5’ini göğüs hastaları oluşturmuştu. Başvurular en sık Mart ayında ve en yoğun 12: 00–16: 00 arasındaydı. En genç grubu bronşit, en yaşlı hastaları ise solunum yetersizliği hastaları oluşturdu. Hastaların %35’i hastaneye yatırılmış ve %29’unda göğüs uzmanı konsültasyonu yapılmıştı. Hastaların %45’i 65 yaş ve üstündeydi. Yaşlı hastalarda göğüs konsültasyonu sıklığı daha yüksek, hastane yatışları daha sık (p<0.001), yatış süresi daha uzun (p=0.048) ve hastane mortalitesi daha yüksek (p<0.001) saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Göğüs hastaları acil servislerde önemli bir yer tutar ve yaşlı hasta popülasyonu yoğundur. Yaşlı hastalarda daha sık uzman görüşü ve hastane yatışı, daha uzun hastane tedavisi gerekmekte ve daha yüksek mortalite oranları izlenmektedir. Göğüs hastalıkları alanında eğitim alan ve çalışmakta olan tüm personelin üzerine yaşlı hastaların izlemi açısından önemli bir sorumluluk düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, bronşit; göğüs hastalıkları; KOAH.

Fatma Tokgöz Akyıl, Sinan Yıldırım. The Clinical Significance and Age Analysis of Patients Admitted to the Emergency Department with Chest Diseases. SCIE. 2019; 30(4): 320-325

Corresponding Author: Fatma Tokgöz Akyıl, Türkiye
LookUs & Online Makale