ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Inverted Nasal Papilloma: Retrospective Analysis of Our Clinical Results [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-60352 | DOI: 10.14744/scie.2019.60352

Inverted Nasal Papilloma: Retrospective Analysis of Our Clinical Results

Sedat Aydın1, Hacer Baran1, Mehmet Gökhan Demir2, Serdar Ceylan3, Elif Uysal1
1Department Of Otolaryngology, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Teaching And Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Etimesgut State Hospital ENT Department, Ankara Turkey
3Centrium Medical Center, ENT Surgeon, Zincirlikuyu, İstanbul, Turkey

Objective: To evaluate our cases diagnosed with inverted nasal papilloma(INP) and to contribute to the literature on the next surgical and clinical approaches in the light of the results obtained.
Material and methods: 80 patients who underwent surgical treatment between 2010-2018 in our clinic were evaluated retrospectively. The patients were analyzedaccording to demographic data, complaints, primary region, clinical stage, computed tomography(CT)scores, surgical methods, malign transformation and recurrence.
Results: Of the patients, 65(81.25%) were male and 15(18.75%) were female. The mean age was 53 ± 12 years. The most common complaint was unilateral nasal obstruction(96.2%. The most common primary site of INP was the lateral nasal wall(52.5%) Bone erosion was observed in 11 patients(13.7%). Of the 74(92.5%) patients who underwent endoscopic sinus surgery(ESC), 23 (28.8%) patients underwent lateral rhinotomy to complete the tumor excision. 9(11.3%) patients underwent revision surgery due to recurrence. In 4(5%) of the cases, nonkeratinized squamous cell carcinoma was observed.
Conclusion: INPs have made both their diagnosis and treatment earlier with the introduction of endoscopy into routine nasal examination. We think that close follow-up of cases is very important, especially because of the high rate of recurrence of these tumors and the transformation to malignancy.

Keywords: benign tumor, nasal obstruction, endoscopic sinus surgery, inverted nasal papilloma, paranasal sinus, recurrence

İnverted Nazal Papillomalı Hastalarımızın Klinik Sonuçlarının Retrospektif Analizi:

Sedat Aydın1, Hacer Baran1, Mehmet Gökhan Demir2, Serdar Ceylan3, Elif Uysal1
1Kbb Kliniği, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Etimesgut Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
3Centrium Tıp Merkezi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı, Zincirlikuyu, İstanbul, Türkiye

Amaç: Kliniğimizde İnverted Nazal Papilloma(İNP) tanısı almış olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi, elde edilen sonuçlar ışığında sonraki cerrahi ve klinik yaklaşımlar konusunda literatüre katkıda bulunmak.
Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2010-2018 arasında İNP tanısı alarak cerrahi tedavi uygulanan 80 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar demografik verileri, başvuru şikayeti, kaynaklandığı primer bölge, klinik evresi, bilgisayarlı tomografi(BT) skorları, uygulanan cerrahi yöntemler, malign transformasyon ve rekürrens açısından değerlendirildi.
Bulgular: Hastalarımızın 65’i(%81,25) erkek, 15’i(%18,75) kadındı. Ortalama yaş 53±12 iken en genç hasta 20 en yaşlı hasta 79 yaşındaydı. En sık görülen şikayet tek taraflı burun tıkanıklığı(%96.2) idi. İkinci sırada başağrısı(% 41) izlendi. İNP’nın görüldüğü en sık primer bölge lateral nazal duvar(% 52,5) iken sırasıyla orta meatus(% 32,5) ve ethmoid sinüs(%6,25) de izlendi. Olgularımızın 11(%13,7) kadarında BT de kemik erozyonu izlendi. Endoskopik sinüs cerrahisi(ESC)ile başladığımız 74 (%92,5) olgumuzun 23’üne(%28,8) tümör eksizyonunu tamamlamak için lateral rinotomi ile açık teknik uygulandı. Rekürrens nedeniyle 9(%11,3) olgumuza revizyon cerrahi uygulandı. Olguların 4’ünde(%5) nonkeratinize skuamöz hücreli karsinom izlendi.
Sonuç: İNP’ler endoskopinin rutin nazal muayeneye girmesiyle hem tanınmalarını hem de tedavilerini daha erken hale getirmiştir. Önceleri uyguladığımız klasik açık cerrahi müdahaleler yerini fonksiyonel ESC’ne bırakmıştır. Özellikle bu tür tümörlerin yüksek oranda rekürrensi ve maligniteye transformasyon göstermesi sebebiyle olguların yakın takibinin çokönemli olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: benign tümör, burun tıkanıklığı, endoskopik sinüs cerrahisi, inverted nazal papillom, paranazal sinüs, rekürrensCorresponding Author: Sedat Aydın, Türkiye
LookUs & Online Makale