ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Relationship Between Generalized Joint Hypermobility and Cervical Disc Degeneration, Neck Pain: A Multidisciplinary Clinical Study [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-49469 | DOI: 10.14744/scie.2019.49469

The Relationship Between Generalized Joint Hypermobility and Cervical Disc Degeneration, Neck Pain: A Multidisciplinary Clinical Study

Neşe Keser1, Esin Derin Çiçek2, Arzu Atıcı3, Pınar Akpınar3, Ozge Gülsüm İlleez3, Ahmet Eren Seçen1
1İstanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Neurosurgery
2İstanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Radiology
3İstanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Physical Therapy and Rehabilitation

INTRODUCTION: Generalized Joint Hypermobility (GJH) is a condition of the connective tissue, which has movement ability beyond the normal limit of synovial joints, and its effects on disc degeneration and neck pain are not fully known. We aimed to determine the relationship between GJH and cervical disc degeneration which is detected in the MRI and also neck pain.
METHODS: The cases between 20 and 50-year-old which admitted to outpatient clinics with neck and arm pain were included in the study. Their cervical MRIs were evaluated. Beighton score was used to evaluate these cases for GJH, and they were also evaluated prospectively for pain using the visual analog scale (VAS) and for disability using the neck disability index (NDI).
RESULTS: Of the 75 cases, 59 were female (78.7%), 16 were male (21.3%), and GJH was found in 15% of these cases (20%). There was no statistically significant difference in the values of Miyazaki grade parameters in all cervical disc levels, VAS and NDI values between the patients with GJH and those without GJH (p> 0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This result suggests that GJH may not be a single risk factor for cervical disc degeneration, VAS and NDI increase in patients aged between 20-50 years old.

Keywords: cervical spine, disc degeneration, generalized joint hypermobility, neck disability index, neck pain, visual analog scale

Generalize Eklem Hipermobilitesi ile Servikal Disk Dejenerasyonu ve Boyun Ağrısı İlişkisi: Bir Multidisipliner Klinik Çalışma

Neşe Keser1, Esin Derin Çiçek2, Arzu Atıcı3, Pınar Akpınar3, Ozge Gülsüm İlleez3, Ahmet Eren Seçen1
1İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Bölümü
2İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü
3İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Generalize Eklem Hipermobilitesi (GEH) sinovial eklemlerin normal sınırın ötesinde hareket yeteneğinin olduğu bir durum olup disk dejenerasyonu üzerine etkileri bilinmemektedir. Çalışmamızın amacı GEH ile MRİʼ de saptanılan servikal disk dejenerasyonu ve boyun ağrısı arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Beyin Cerrahisi ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniklerine boyun ve/veya kol ağrısı yakınması ile baş vuran 20-50 yaş arasındaki olgular çalışmaya dahil edildiler. Kriterlere uyan olguların servikal MRİʼ leri değerlendirildi. Bu olguları GEH yönünden değerlendirmede Beighton skoru kullanıldı. Olgular ayrıca vizüel analog skala (VAS) kullanılarak ağrı, boyun dizabilite indeksi (BDİ) kullanılarak dizabilite yönünden prospektif olarak değerlendirildiler.
BULGULAR: Çalışma kriterlerine uyan 75 olgunun 59' u kadın (% 78,7), 16ʼsı erkek (% 21,3), yaş ortalamaları 37.61 ± 7.89 yıl idi. Olguların 15ʼ inde GEH saptanılır (%20) iken, 60ʼ ında GEHʼ ne rastlanılmadı (% 80). GEH görülenlerle görülmeyenler arasında servikal disk düzeylerinde Miyazaki grade parametreleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05). Aynı şekilde gruplar arasında VAS ve BDİ değerleri açısından da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu sonuç 20-50 yaş aralığındaki olgularda, normal şartlar altında, GEHʼnin servikal disk dejenerasyonu ile VAS ve BDİ artışında tek başına bir risk faktörü olmayabileceğini düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: boyun ağrısı, boyun dizabilite indeksi, disk dejenerasyonu, generalize eklem hipermobilitesi, servikal omurga, vizüel analog skalaCorresponding Author: Neşe Keser, Türkiye
LookUs & Online Makale