ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Prevalence of Geriatric Dermatoses Among Elderly Patients Treated at the Dermatology Outpatient Clinic in Eskisehir, Turkey [SCIE]
SCIE. 2019; 30(1): 47-51 | DOI: 10.14744/scie.2019.46855

Prevalence of Geriatric Dermatoses Among Elderly Patients Treated at the Dermatology Outpatient Clinic in Eskisehir, Turkey

Hamza Yıldız
Department of Dermatology, Yunus Emre State Hospital, Eskişehir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to determine the prevalence of skin diseases among geriatric patients in Eskisehir, Turkey.
METHODS: This is a retrospective, cross-sectional study. The medical records from the outpatient clinics of dermatology were retrospectively assessed. Patients who were over 65 years old and attended the dermatology outpatient’s clinic between January 2017 and December 2017 were included in the study.
RESULTS: A total of 7,722 patients were included in the study: 3,666 (47.5%) patients were male, and 4,056 (52.5%) patients were female. The ten most frequent diagnoses and their prevalence were the following: contact dermatitis (15.2%), xerosis (13.8%), pruritus (11.2%), seborrheic keratosis (5.8%), onychomycosis (5.3%), seborrheic dermatitis (5.2%), tinea pedis (5.2%), corn and callus (4.6%), urticaria (4.0%), actinic keratosis (3.0%), and pyoderma (3.0%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Most of these geriatric skin diseases are preventable or treatable. Raising the general level of awareness is important about these common geriatric dermatoses. Further epidemiological studies are needed to reveal the prevalence of geriatric skin diseases.

Keywords: Elderly, epidemiology, geriatric dermatology, skin diseases.

Eskişehir’deki (Türkiye) Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Yaşlı Hastaların Geriatrik Deri Hastalıklarının Prevalansı

Hamza Yıldız
Yunus Emre Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Eskişehir’deki geriatrik hastaların deri hastalıkları prevalansını ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma geriye dönük ve kesitsel çalışmadır. Dermatoloji polikliniğine başvuran hastaların kayıtları otomasyon dosya sisteminden geriye dönük olarak analiz edildi. Ocak 2017 ile Aralık 2017 tarihleri arasında dermatoloji polikliniğine başvuran 65 ve üzeri yaştaki geriatrik hastalar çalışmaya dâhil edildi.
BULGULAR: Çalışmamıza 3.666’sı (%47.5) erkek, 4.056’sı (%52.5) kadın olmak üzere toplam 7.722 hasta alındı. En sık rastlanan on hastalık ve prevalansı sırasıyla şu şekildeydi: Kontakt dermatit (%15.2), kserosis (%13.8), prurigo (%11.2), seboreik keratosis (%5.8), onikomikoz (%5.3), seboreik dermatit (%5.2), tinea pedis (%5.2), nasır (%4.6), ürtiker (%4.0), aktinik keratoz (%3.0) ve piyoderma (%3.0).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaşlılarda saptanan bu hastalıklar sıklıkla tedavi edilebilir ve önlenebilir hastalıklardır. Bu hastalıklara karşı genel farkındalık düzeyinin artırılması önemlidir. Deri hastalıkları prevalansını ortaya koymak için daha fazla epidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Deri hastalıkları, epidemiyoloji; geriatrik dermatoloji; yaşlı.

Hamza Yıldız. Prevalence of Geriatric Dermatoses Among Elderly Patients Treated at the Dermatology Outpatient Clinic in Eskisehir, Turkey. SCIE. 2019; 30(1): 47-51

Corresponding Author: Hamza Yıldız, Türkiye
LookUs & Online Makale