ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Botulinum Toxin Treatment for Sialorrhea: Evaluation in Patients with Idiopathic Parkinson’s Disease [SCIE]
SCIE. 2020; 31(2): 140-145 | DOI: 10.14744/scie.2019.41033

Botulinum Toxin Treatment for Sialorrhea: Evaluation in Patients with Idiopathic Parkinson’s Disease

Aybala Neslihan Alagöz1, Bekir Enes Demiryürek2
1Department of Neurology, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Turkey
2Department of Neurology, Bolu Abant İzzet Baysal University Faculty of Medicine, Bolu, Turkey

INTRODUCTION: The present study aims to evaluate the efficacy and safety of botulinum toxin A (BONT-A) injection therapy on a group of patients with Idiopathic Parkinson’s disease (IPD)-associated sialorrhea.
METHODS: A retrospective analysis of 21 patients with sialorrhea and IPD treated with BoNT-A at our neurology outpatient clinic was conducted between June 2017- December 2018. BoNT-A was injected into the parotid glands without ultrasound guidance. Pre-treatment sialorrhea severity was quantified according to the Drooling Frequency and Severity Scale (DFSS) and Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) part 2 item 6 Demographic characteristics of all the patients were recorded. Patients were summoned before the injection, one week after the injection, one month after the injection and three months after the injection and adverse effects on patients associated with the medical treatment were evaluated.
RESULTS: A significant decrease in the UPDRS and DSFS scores was observed when the 1st week, 1st month and 3rd months after the procedure are evaluated. However, the DSFS and UPDRS scores were significantly lower in the 1st month after the injection with regards to the 3rd month after the injection. No serious side effects were observed in the patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, it is demonstrated that BoNT-A injection is simple, safe, tolerable and effective in sialorrhea treatment of patients with IPD. However, further clinical studies involving longer-term follow-up and a larger number of patients are required to confirm and extend our results.

Keywords: Botulinum toxin A, idiopathic Parkinson’s disease; sialorrhea.

Siyalore Tedavisinde Botulinum Toksin Tedavisi: İdiyopatik Parkinson Hastalarının Değerlendirilmesi

Aybala Neslihan Alagöz1, Bekir Enes Demiryürek2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, idiyopatik Parkinson hastalığına (İPH) bağlı siyaloresi olan bir grup hasatada botulinum toksin A (BONT-A) enjeksiyon tedavisinin etkinliği ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi aynı zamanda daha başka yararlarının olup olmadığının belirlenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nöroloji polikliniğimizde BoNT-A ile tedavi edilen siyalore ve IPH’lı 21 hastanın geriye dönük analizi Haziran 2017–Aralık 2018 tarihleri ​​arasında yapıldı. BoNT-A, ultrason rehberliği olmadan parotis bezlerine enjekte edildi. Tedavi öncesi siyalore şiddeti, Düşme Sıklığı ve Ciddiyet Ölçeği (DFSS) ve Unified Parkinson Hastalık Değerlendirme Ölçeği (UPDRS) bölüm 2 madde 6’ya göre ölçüldü. Tüm hastaların demografik özellikleri kaydedildi. Hastalar enjeksiyondan önce, enjeksiyondan bir hafta sonra, enjeksiyondan bir ay sonra ve enjeksiyondan üç ay sonra çağrıldı ve hastalar üzerindeki tıbbi etkiler ile ilişkili olumsuz etkiler değerlendirildi.
BULGULAR: Bu çalışmada İPH olan hastalarda siyalore tedavisinde parotis bezlerine BONT-A uygulaması sonucunda işlem öncesi UPDRS ve DSFS skorları ile işlem sonrası birinci hafta birinci ay ve üçüncü ay değerlendirildiğinde anlamlı derecede azalma saptandı. Bununla birlikte DSFS ve UPDRS skorları enjeksiyon sonrası birinci haftada enjeksiyon sonrası üçüncü aya göre anlamlı olarak düşüktü. Enjeksiyon sonrası birinci hafta ve birinci ay etkisi arasında anlamlı fark saptanmadı. Hastalarda ciddi bir yan etki gözlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, bu çalışmada İPH olan hastalarda. siyalore tedavisinde tükrük bezlerine BoNT-A enjeksiyonunun kolay, güvenli, tolere edilebilir ve etkili olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte, daha uzun süreli takip edilmiş ve daha büyük sayıda hasta içeren ileriye yönelik klinik çalışmalar sonuçlarımızı onaylamak ve uzatmak için gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Botulinum toxin A, idiyopatik Parkinson hastalığı; siyalore.

Aybala Neslihan Alagöz, Bekir Enes Demiryürek. Botulinum Toxin Treatment for Sialorrhea: Evaluation in Patients with Idiopathic Parkinson’s Disease. SCIE. 2020; 31(2): 140-145

Corresponding Author: Bekir Enes Demiryürek, Türkiye
LookUs & Online Makale