ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of Factors Affecting the Use of the Central Physician Appointment System [SCIE]
SCIE. 2017; 28(3): 204-211 | DOI: 10.14744/scie.2017.36855

Evaluation of Factors Affecting the Use of the Central Physician Appointment System

Selma Pekgör1, Mehmet Ali Eryılmaz1, İbrahim Solak1, Ahmet Pekgör2, Hümeyra Yaka1, İbrahim Fuat Kayıhan Kaya1, Dilek Korkusuz1, Seher Mercan1, Koray Bolatkale1, Mehmet Koç3
1Department of Family Medicine, University of Health Sciences, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
2Department of Statistics, Necmettin Erbakan University, Ahmet Keleşoğlu Education Faculty, Konya, Turkey
3Department of Radiation Oncology, University of Health Sciences, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the frequency of use of the Central Physician Appointment System (CPAS) in a Konya hospital and the factors affecting use.
METHODS: A total of 7187 people who were admitted to the outpatient clinics of the hospital and had completed an examination between January 20 and February 28, 2017 were included in the study. Face-to-face interviews were performed with the patients.
RESULTS: Of all the patients, 49.9% made their appointment via CPAS, and 47.4% made an appointment from a kiosk. CPAS usage was higher among white-collar workers than tradesmen, laborers, housewives, or retirees (p<0.001). As education level and monthly income level increased, the use of CPAS also increased (p<0.001). CPAS was also used more by those who lived in the center of Konya than by those who lived in surrounding rural areas (p<0.001). The patient satisfaction rate was 89.4%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In order to increase the use of CPAS, new strategies should be developed targeting residents of rural areas and those of lower socioeconomic status. Existing public service announcements and promotional leaflets should also be disseminated.

Keywords: Alo 182, hasta memnuniyeti; merkezi hekim randevu sistemi; sıra bekleme.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi Kullanım Durumuna Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi

Selma Pekgör1, Mehmet Ali Eryılmaz1, İbrahim Solak1, Ahmet Pekgör2, Hümeyra Yaka1, İbrahim Fuat Kayıhan Kaya1, Dilek Korkusuz1, Seher Mercan1, Koray Bolatkale1, Mehmet Koç3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İstatistik Bölümü, Konya
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmadaki amacımız hastanemizde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) kullanım sıklığını ve etki eden faktörleri araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 20 Ocak–28 Şubat 2017 tarihleri arasında hastanemiz polikliniklerine ayaktan başvurmuş ve muayenesi tamamlanmış 7187 kişi dahil edildi. Hastalarla tek tek yüz yüze görüşüldü ve anket uygulandı.
BULGULAR: Tüm hastaların %49.9’u MHRS’den, %47.4’ü kiosklardan sıra aldığını söylemiştir. Mesleklerden MHRS kullanım oranı memurlarda; esnaf, işçi, ev hanımı ve emeklilere göre daha yüksek bulundu (p<0.001). Eğitim seviyesi ve aylık gelir düzeyi arttıkça MHRS kullanım oranı da artmaktadır (p<0.001). Konya merkezde oturanlarda kırsalda oturanlara göre MHRS kullanma oranı daha yüksekti (p<0.001). Hastaların memnuniyet oranları %89.4 olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Merkezi Hekim Randevu Sistemi kullanımını artırmak için kırsaldan gelen, sosyokültürel seviyesi düşük olan hastalar için yeni stratejiler geliştirilmelidir. Mevcut olan kamu spotları ve tanıtıcı broşürler yaygınlaştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Central Physician Appointment System, Hello 182; patient satisfaction; wait time.

Selma Pekgör, Mehmet Ali Eryılmaz, İbrahim Solak, Ahmet Pekgör, Hümeyra Yaka, İbrahim Fuat Kayıhan Kaya, Dilek Korkusuz, Seher Mercan, Koray Bolatkale, Mehmet Koç. Evaluation of Factors Affecting the Use of the Central Physician Appointment System. SCIE. 2017; 28(3): 204-211

Corresponding Author: Selma Pekgör, Türkiye
LookUs & Online Makale