ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Effects of Hospital Organization on Treatment During COVID-19 Pandemic [SCIE]
SCIE. 2020; 31(2): 89-95 | DOI: 10.14744/scie.2020.32154

The Effects of Hospital Organization on Treatment During COVID-19 Pandemic

Recep Demirhan1, Berk Çimenoğlu1, Erdal Yılmaz2
1Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: During the pandemic, various measures have been taken from the Ministry of Health to family health centers to minimize the effects of COVID-19 on both society and the healthcare system. It is crucial to quickly revise the hospital for such a large pandemic crisis to effectively treat patients that require hospitalization or intensive care. It is vital to act quickly, postpone the treatment of elective patients, and make room for patients affected by the pandemic. It is also important that the same diagnostic and treatment algorithms are followed all over the country to get reliable feedback. In this study, we share our experience in the successful management of the COVID-19 outbreak between March 11 and May 7, 2020, and investigate the role of the hospital organization in the success of the treatment.
METHODS: Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital has been declared as a pandemic hospital by the Ministry of Health on March 11, 2020. To hospitalize patients diagnosed with COVID-19, 500 pandemic patient beds were arranged in 31 clinics.
RESULTS: Until this date, 37350 polyclinic examinations have been performed for COVID-19. The highest number of outpatient examinations was reached by 1656 on April 20, 2020. By the end of March, there was a noticeable increase in both the number of inpatient and outpatient clinics. Through pandemics, a total of 2536 patients was hospitalized, 163 of them were children. While 2087 (82%) of our inpatients were discharged, 255 (10%) of the patients are still being treated in our institution.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, we think that in the diagnosis and treatment of COVID-19, having adequate physical space and sufficient workforce, and carrying out the treatment process with a good organizational chart will help us treat patients in a shorter time and will contribute to the reduction of morbidity and mortality.

Keywords: COVID-19, hospital organisation; pandemic.

COVID-19 Pandemi Sürecinde Hastane Organizasyonunun Tedaviye Etkisi

Recep Demirhan1, Berk Çimenoğlu1, Erdal Yılmaz2
1Istanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Istanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Bölümü, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 hastalığı sağlık kurumlarının bu konuda önemli tedbirler almasını gerekli kılmaktadır. Sağlık Bakanlığı düzeyinden aile sağlığı merkezlerine kadar alınan çeşitli tedbirlerle koronavirüs hastalığının hem toplum hem de sağlık sistemi üzerindeki etkilerinin en aza indirgenmesi hedeflenmiştir. Pandemiden ağır etkilenen ülkelerin ortak özellikleri sağlık sisteminin ve hastane organizasyonunun yetersiz kalmasıdır. Servis veya yoğun bakım gerekliliği olan hastaların tedavilerinin etkin bir şekilde yapılması amacıyla böyle büyük pandemik krizler için hastaneyi hızlıca uygun hale getirmek önemli rol oynar. Süratli bir şekilde harekete geçip, aciliyeti olmayan hastaların tedavilerini erteleyip, pandemiden etkilenen hastalara yer açılması gerekmektedir. Ayrıca oluşturulan tanı ve tedavi algoritmalarının tüm ülkede aynı hastalık grubunda aynı algoritmayı izlemesi geri dönüş açısından da önemlidir. Bu çalışmada 11 Mart – 07 Mayıs 2020 arasında COVID-19 salgınının başarılı bir şekilde yönetilmesinde deneyimlerimizi aktardık ve hastane organizasyonunun tedavinin başarılı olmasındaki rolünü araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 11 Mart 2020 tarihinde Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak ilan edilmiştir. COVID-19 tanısı konulan hastaların yatırılması için hastanemizde hızlıca 31 klinikte 500 pandemi hasta yatağı oluşturuldu.
BULGULAR: Bu tarihe kadar COVID-19 nedeni ile toplam 37350 poliklinik muayenesi yapıldı. 20 Nisan 2020’de 1656 ile en yüksek poliklinik muayene sayısına erişildi. Mart ayının sonlarına doğru hem COVID-19 polikliniklerimize başvuran hasta sayısında hem de pandemi kliniklerinde yatan hasta sayısında gözle görülür bir artış meydana geldi. Bu süreçte 2536 hasta yatarak tedavi edildi. Bu hastaların 163’ü çocuktu. Yatan hastalarımızın 2087’si (%82) şifa ile taburcu edildi, 255 (%10) hastanın ise pandemi kliniklerinde ve pandemi yoğun bakım ünitelerinde tedavilerine devam edilmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak COVID-19 saptanan hastaların tanı ve tedavisi konusunda fiziki mekan ve sağlık ekibi olarak yeterli bir konumda olmak ve iyi bir organizasyon şeması ile tedavi sürecini yürütmek hastaların kısa sürede tedavi olmasına neden olduğu gibi, morbidite ve mortalitenin azalmasına katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, hastane organizasyonu; pandemi.

Recep Demirhan, Berk Çimenoğlu, Erdal Yılmaz. The Effects of Hospital Organization on Treatment During COVID-19 Pandemic. SCIE. 2020; 31(2): 89-95

Corresponding Author: Recep Demirhan, Türkiye
LookUs & Online Makale