ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search




Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of Physicians' Knowledge, Attitudes and Behaviors on Influenza Vaccination [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-32032 | DOI: 10.14744/scie.2018.32032

Evaluation of Physicians' Knowledge, Attitudes and Behaviors on Influenza Vaccination

Ayşe Serra Özel1, Merve Çağlar Özer1, Zeynep Şule Çakar1, Lütfiye Nilsun Altunal1, Şenol Çomoğlu1, Sinan Öztürk1, Pınar Öngürü2, Ayten Kadanalı1
1University Of Health Science, Umraniye Education And Research Hospital
2University Of Health Science,Kartal Education And Research Hospital

INTRODUCTION: Influenza is a disease that causes mortality, morbidity and workforce loss especially in high risk patients. Healthcare workers are in the risk group for exposure and transmission to the patients. The aim of this study was to evaluate the attitudes and behaviors of physicians who work in our hospital against influenza vaccine.
METHODS: A questionnaire including eleven questions was used to evaluate the attitudes and behaviors of the physicians working in our hospital against the influenza vaccine.
RESULTS: A total of 105 physicians participated in our study. The rate of non-vaccinated phsicians’ was 74.3%. The most common reason was negligence and ignorance (64%) among non-vaccinated group. It was seen that 39% of phsicians did not recommend influenza vaccine to their patients. The most common indication was chronic lung disease (%83.9) within the patient group recommended to be vaccinated. It was found that 94.3% of the physicians haven't got any education on influenza in last one year.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The most important step in reducing the mortality due to influenza is to increase the rates of influenza vaccination. In order for vaccination programs to be successful throughout the country, the awareness of physicians should be increased.

Keywords: Influenza, influenza vaccine, phsicians, knowledge, awareness

Hekimlerin İnfluenza Aşısı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Ayşe Serra Özel1, Merve Çağlar Özer1, Zeynep Şule Çakar1, Lütfiye Nilsun Altunal1, Şenol Çomoğlu1, Sinan Öztürk1, Pınar Öngürü2, Ayten Kadanalı1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: İnfluenza özellikle yüksek risk grubundaki hastalarda mortalite, morbiditede artışa ve iş gücü kaybına sebep olan bir hastalıktır. Sağlık çalışanları hem maruziyet hem de hastalara bulaş açısından risk grubundadır. Çalışmamızda hastanemizde görev yapan hekimlerin influenza aşısına karşı tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizde çalışan hekimlere influenza aşısına karşı tutum ve davranışlarını değerlendiren on bir soru içeren bir anket çalışması uygulandı.
BULGULAR: Toplam 105 hekim çalışmıza katıldı. Aşılanmayan hekim oranı %74,3 idi. Aşı yaptırmayanlar arasında en sık neden %64 ile aşı yapılmasının ihmal edilmesi/önemsenmemesi idi. Hekimlerin %39'unun influenza aşısını hastalarına önermediği görüldü. Aşı yapılması önerilen hasta grubunda en sık endikasyon kronik akciğer hastalığı (%83,9) idi. Hekimlerin %94,3'ünün son 1 yıl içerisinde influenza ile ilgili eğitim almamış olduğu tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Influenza’ya bağlı mortalitenin azaltılmasında en önemli basamak influenza aşılanma oranlarının artırılmasıdır. Aşılama programlarının ülke çapında başarılı olabilmesi için öncelikle hekimlerin bu konudaki farkındalıklarının artırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnfluenza, influenza aşısı, hekimler, bilgi, farkındalık



Corresponding Author: Ayşe Serra Özel, Türkiye
LookUs & Online Makale