ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of Physicians’ Knowledge, Attitudes, and Behavior Regarding Influenza Vaccination [SCIE]
SCIE. 2019; 30(1): 29-32 | DOI: 10.14744/scie.2018.32032

Evaluation of Physicians’ Knowledge, Attitudes, and Behavior Regarding Influenza Vaccination

Ayşe Serra Özel1, Merve Çağlar Özer1, Zeynep Şule Çakar1, Lütfiye Nilsun Altunal1, Şenol Çomoğlu1, Sinan Öztürk1, Pınar Öngürü2, Ayten Kadanalı1
1Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, University of Health Science, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, University of Health Science, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Influenza is a disease that causes mortality, morbidity, and workforce productivity losses, especially in high-risk patients. Healthcare workers are among those at risk for exposure to the flu and for transmission of the virus to the patients. The aim of this study was to evaluate the attitudes and behavior of physicians at one hospital regarding the influenza vaccine.

METHODS: A questionnaire comprising 11 questions was used to evaluate the attitudes and behaviors of the physicians working in one hospital with respect to the influenza vaccine.

RESULTS: A total of 105 physicians participated in the study, and 74.3% of the respondents were not vaccinated for influenza virus. The most common reasons given were that it was viewed as unimportant and remissness (64%). The results indicated that 39% of the physicians surveyed did not recommend an influenza vaccine to their patients. Vaccination was most frequently recommended to the patients with chronic lung disease (83.9%). It was also observed that 94.3% of the physicians had not received any education on influenza in previous year.

DISCUSSION AND CONCLUSION: The most important step in reducing the mortality due to influenza is to increase the rate of influenza vaccination. Awareness of physicians should be increased in order for vaccination programs to be successful throughout the country.

Keywords: Awareness, knowledge, influenza; influenza vaccine; physicians.

Hekimlerin İnfluenza Aşısı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

Ayşe Serra Özel1, Merve Çağlar Özer1, Zeynep Şule Çakar1, Lütfiye Nilsun Altunal1, Şenol Çomoğlu1, Sinan Öztürk1, Pınar Öngürü2, Ayten Kadanalı1
1SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ümraniye, İstanbul, Turkey
2SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Kartal, İstanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: İnfluenza özellikle yüksek risk grubundaki hastalarda mortalite, morbiditede artışa ve iş gücü kaybına sebep olan bir hastalıktır. Sağlık çalışanları hem maruziyet hem de hastalara bulaş açısından risk grubundadır. Çalışmamızda hastanemizde görev yapan hekimlerin influenza aşısına karşı tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizde çalışan hekimlere influenza aşısına karşı tutum ve davranışlarını değerlendiren on bir soru içeren bir anket çalışması uygulandı.

BULGULAR: Toplam 105 hekim çalışmaya katıldı. Aşılanmayan hekim oranı %74.3 idi. Aşı yaptırmayanlar arasında en sık neden %64 ile aşı yapılmasının ihmal edilmesi/önemsenmemesi idi. Hekimlerin %39’unun influenza aşısını hastalarına önermediği görüldü. Aşı yapılması önerilen hasta grubunda en sık endikasyon kronik akciğer hastalığı (%83.9) idi. Hekimlerin %94.3’ünün son bir yıl içerisinde influenza ile ilgili eğitim almamış olduğu tespit edildi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Influenza’ya bağlı mortalitenin azaltılmasında en önemli basamak influenza aşılanma oranlarının artırılmasıdır. Aşılama programlarının ülke çapında başarılı olabilmesi için öncelikle hekimlerin bu konudaki farkındalıklarının artırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi, farkındalık, hekimler; influenza, influenza aşısı.

Ayşe Serra Özel, Merve Çağlar Özer, Zeynep Şule Çakar, Lütfiye Nilsun Altunal, Şenol Çomoğlu, Sinan Öztürk, Pınar Öngürü, Ayten Kadanalı. Evaluation of Physicians’ Knowledge, Attitudes, and Behavior Regarding Influenza Vaccination. SCIE. 2019; 30(1): 29-32

Corresponding Author: Ayşe Serra Özel, Türkiye
LookUs & Online Makale