ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Anesthesia View in Percutaneous Nephrolithotomy: A 3-year Experience of a Referral Hospital [SCIE]
SCIE. 2018; 29(1): 24-29 | DOI: 10.14744/scie.2018.30502

Anesthesia View in Percutaneous Nephrolithotomy: A 3-year Experience of a Referral Hospital

Banu Çevik1, Bilal Eryıldırım2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Urology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to document the use of general anesthesia for patients who underwent percutaneous nephrolithotomy (PNL) during a 3-year period and to examine the current discussion related to anesthesia techniques in the context of the literature.
METHODS: Patients scheduled for PNL between 2015 and 2017 were assessed retrospectively. Patient demographic data, the characteristics of the renal stones, the duration of the operation, blood transfusion requirements, and complications of the PNL procedure and general anesthesia were evaluated.
RESULTS: A total of 521 patients were included in this study. The mean age was 48.32±0.61 years. The mean stone size was 22.48±0.47 mm. The mean duration of the operation was 106.30±1.56 minutes, and 79.07% of patients were stone-free after the procedure. The mean fluoroscopy time was 23.30±1.45 seconds and the mean irrigation fluid volume was measured as 8.70±0.23 L. The decrease in the hemoglobin and hematocrit levels after the procedure was statistically significant (p<0.0001), with a transfusion rate of 4.99%. Fever after surgery and hemorrhage not requiring blood transfusion were the major complications (13.4% and 10.74%, respectively) seen, using the Clavien classification system. Difficult intubation (1.2%), post-extubation laryngospasm (2.3%), refractory nausea (1.5%), bronchospasm (0.38%), ischemic electrocardiography changes (0.19%), and delirium (0.19%) were the major anesthesia problems.
DISCUSSION AND CONCLUSION: General anesthesia is a safe and effective method for PNL with well-known risks. Regional anesthesia techniques have also been reported in PNL procedures as an alternative to general anesthesia in recent years. Further clinical trials with large patient groups are needed to demonstrate the safety and efficacy of regional anesthesia in PNL.

Keywords: Anesthesia, complication; percutaneous nephrolithotomy.

Anestezi Açısından Perkütan Nefrolitotomi: Bir Referans Hastanesindeki Üç Yıllık Deneyim

Banu Çevik1, Bilal Eryıldırım2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Üroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada 3 yıllık süre içerisinde perkütan nefrolitotomi (PNL) yapılan hastaların genel anestezi uygulamalarının dokümantasyonu ve anesteziye dair tartışmaların literatür eşliğinde irdelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2015-2017 yılları arasında PNL yapılan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik verileri, böbrek taşlarının karakteristik özellikleri, operasyon süreleri, kan transfüzyon ihtiyaçları, PNL girişimi ve genel anestezinin komplikasyonları ele alındı.
BULGULAR: 521 hasta bu çalışmaya dahil edildi. Ortalama yaş 48.32±0.61 yıldı. Ortalama taş büyüklüğü 22.48±0.47 mm idi. Ortalama operasyon süresi 106.30±1.56 dak ve hastaların operasyon sonrası taşsızlık oranı %79.07 idi. Ortalama floroskopi zamanı 23.30±1.45 san ve kullanılan irrigasyon sıvı miktarı 8.70±0.23 L olarak hesaplandı. Uygulama sonrası hemoglobin ve hematokrit değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir düşme saptandı (p<0.0001) ve kan transfüzyon oranı %4.99 idi. Clavien sınıflamasına göre ameliyat sonrası ateş ve transfüzyon gerektirmeyen kanama en önemli komplikasyonlardı (%13.4 ve %10.74). Zor entübasyon (%1.2), ekstübasyon sonrası laringospasm (%2.3), tedaviye dirençli bulantı (%1.5), bronkospazm (%0.38), iskemik EKG değişiklikleri (%0.19), deliriyum (%0.19) başlıca anestezi problemleri idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Genel anestezi, risklerinin iyi bilinmesi ile PNL girişimleri için güvenli ve etkili bir yöntemdir. Son yıllarda rejyonel anestezi teknikleri PNL girişimlerinde genel anesteziye alternatif olarak bildirilmiştir. Rejyonel anestezinin PNL’de güvenilirliğinin ve etkinliğinin gösterilmesi için büyük hasta gruplarında yapılacak ileri klinik çalışmalar gerektiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, komplikasyon; perkütan nefrolitotomi.

Banu Çevik, Bilal Eryıldırım. Anesthesia View in Percutaneous Nephrolithotomy: A 3-year Experience of a Referral Hospital. SCIE. 2018; 29(1): 24-29

Corresponding Author: Banu Çevik, Türkiye
LookUs & Online Makale