ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Long-Term Quality of Life Results of Intrastromal Corneal Ring Segment Implantation in Keratoconus Patients Using the National Eye Institute Visual Function Questionnaire [SCIE]
SCIE. 2018; 29(1): 8-13 | DOI: 10.14744/scie.2018.29491

Long-Term Quality of Life Results of Intrastromal Corneal Ring Segment Implantation in Keratoconus Patients Using the National Eye Institute Visual Function Questionnaire

Ayşegül Penbe1, Işıl Kutlutürk Karagöz2, Anıl Kubaloğlu3, Esin Söğütlü Sarı4
1Department of Ophthalmology, Kartal Dr. Lütfü Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Ophthalmology, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Ophthalmology, Dünya Göz Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Ophthalmology, Dünya Göz Hospital, Bursa, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the long-term quality of life and vision level of keratoconus patients who underwent implantation of intrastromal corneal ring segments (ICRS).
METHODS: During February 2012, 23 keratoconus patients that had ICRS implanted were included in this retrospective study. The patients were divided into 3 severity subgroups. After 4 years, uncorrected visual acuity (UCVA), best spectacle-corrected visual acuity (BCVA) and Kmax values were recorded. A Turkish version of the National Eye Institute Visual Function Questionnaire 25 (NEI-VFQ 25) was administered to all of the patients retrospectively.
RESULTS: There was a notable increase in all patients’ BCVA (p=0.001) and UCVA (p=0.021). The Kmax values were reduced in all cases (p=0.01); however, this reduction was not statistically significant in subgroup 2 (p=0.285). The peripheral vision score was also lower in type 2 (p=0.049). A significant correlation was found between BCVA/UCVA and NEI-VFQ 25 scores, except for general health, social functioning, general vision, dependency, and driving.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Patients’ quality of life and vision scores support ICRS implantation as an acceptable option before penetrating keratoplasty for keratoconus treatment. But, the satisfaction and vision levels were not better in patients in the early stages of keratoconus. So it may be considered that early treatment of ICRS implantation is not a necessary protocol.

Keywords: Intrastromal corneal ring segments, keraring; keratoconus; National Eye Institute Visual Function Questionnaire 25.

Keratokonuslu Hastalarda İntrastromal Kornea Halka Segmentinin Uzun Dönem Yaşam Kalitesi Sonuçlarının Ulusal Göz Enstitüsü-Refraktif Kusur Yaşam Kalitesi Testi İle Değerlendirilmesi

Ayşegül Penbe1, Işıl Kutlutürk Karagöz2, Anıl Kubaloğlu3, Esin Söğütlü Sarı4
1Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıları Kliniği, İstanbul
2Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi,Göz Hastalıları Kliniği, İstanbul
3Dünya Göz Hastanesi Etiler, İstanbul
4Dünya Göz Hastanesi, Bursa

GİRİŞ ve AMAÇ: İntrastromal kornea halka segmentleri (IKRS) uygulanmış keratokonus hastalarında yaşam kalitesinin ve görme düzeylerinin uzun dönem sonuçlarını araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Şubat 2012 boyunca, IKRS uygulanmış olan keratokonuslu hastaların 30 gözü geriye dönük olarak çalışmamıza dahil edildi. Dışlama kriterleri; 65.00 D’nin üzerinde keratometrik değer, apikal skarlaşma olmasıydı. Elle veya İntralase ile halka takılmış olan hastalar dört yıllarında keratokonusun şiddetine göre üç grupta değerlendirildi. Düzeltilmemiş görme keskinliği (DGK) en iyi gözlükle düzeltilmiş görme keskinliği (EDGK) ve Kmax değerleri kaydedildi ve NEI-VFQ 25 anketi geriye dönük ve Türkçe olarak uygulandı.
BULGULAR: Tüm hastalarda EDGK (p=0.001) ve DGK (p=0.021) oldukça belirgin artış gösterdi. Tüm olgularda Kmax değerleri azaldı (p=0.01). Ancak bu azalma, alt grup 2’de istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.285). Ayrıca grup 2’de periferik görüş skoru daha düşüktü (p=0.049). Genel sağlık, sosyal işlevsellik, genel görüş, bağımlılık ve sürüş haricinde BCVA/UCVA ile tüm NEI-VFQ 25 skorları arasında anlamlı bir korelasyon bulundu. Tüm skorlar manuel ve intralase gruplarında benzerdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları keratokonus tedavisi için IKRS penetran keratoplastiden önce kabul edilebilir bir seçenek olduğunu desteklemektedir. Ancak, IKRS uygulanmış erken evre hastalarda memnuniyet ve görme düzeylerinin beklendiği gibi daha iyi olmadığını gördük. Bu nedenle IKRS tedavisinin erken uygulanmasının gerekli bir protokol olmadığı düşünülülebilir.

Anahtar Kelimeler: İntrastromal korneal halka segmenti, keraring; keratokonus; NEI-VFQ 25.

Ayşegül Penbe, Işıl Kutlutürk Karagöz, Anıl Kubaloğlu, Esin Söğütlü Sarı. Long-Term Quality of Life Results of Intrastromal Corneal Ring Segment Implantation in Keratoconus Patients Using the National Eye Institute Visual Function Questionnaire. SCIE. 2018; 29(1): 8-13

Corresponding Author: Ayşegül Penbe, Türkiye
LookUs & Online Makale