ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Is it possible to use portable monitors which are cheaper and simpler method in Obstructive Sleep Apnea Diagnosis? [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-28190 | DOI: 10.14744/scie.2018.28190

Is it possible to use portable monitors which are cheaper and simpler method in Obstructive Sleep Apnea Diagnosis?

Sema Saraç, Gulgun Cetintas Afsar
Department of Chest Diseases,Universty of Health Sciences,Sureyyapasa training and teaching hospital,İstanbul

INTRODUCTION: Obstructive sleep apnea (OSA) affects mortality and morbidity due to persistent hypoxemia attacks during the night. The use of “portable sleep monitors-PM” has been investigated in recent years because polysomnography (PSG) for OSA diagnosis is a rare and expensive tool. In our study, we aimed to investigate the compliance of PM and PSG among Turkish population.
METHODS: The demographic records of 62 patients who were referred with OSA symptoms were collected from the database. The ENT (ear, nose and thorat) examination was performed. After that, sleep records were taken with PM, followed by PSG.
RESULTS: There was no difference between PM and PSG parameters in terms of AHI
(Apnea- hypopnea Index) and ODI ( Oxygene desaturation Index). The sensivities of the portable monitors were 89% and the specificity was 100%.

DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed that the parameters of portable monitor and polysomnography were compitible with each other. Considering the limited resources of our country, we think that portable monitors could be used more widely.

Keywords: Obstructive sleep apnea, Portable monitor,, polysomnography

Obstruktif Uyku Apne Teşhisinde Daha Ucuz ve Basit bir yöntem olan Portable Monitörler kullanılabilir mi?

Sema Saraç, Gulgun Cetintas Afsar
Sağlık bilimleri üniverstesi,Süreyyapaşa SUAM,Göğüs Hastalıkları bölümü,İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Obstruktif uyku apne (OUA) gece boyunca devam eden hipoksemi ataklarına bağlı mortalite ve morbiditeyi etkileyen bir durumdur. Teşhisinde kullanılan polisomnografinin (PSG) az bulunan ve pahalı bir yöntem olması nedeni ile son yıllarda portable uyku monitörlerinin kullanımı araştırılmaktadır. Çalışmamızda Türk toplumunda Portable Monitör (PM) ve PSG uyumluluğunu araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: OUA semptomları ile başvuran 62 hastanın demografik kayıtları alındı ve KBB muayeneleri yapıldı. Önce PM ile uyku kayıtları alındı, daha sonra PSG uygulandı.
BULGULAR: PM ve PSG bulgularında Apne- Hipopne İndeksi (AHİ) ve Oksijen Desatürasyon İndeksi (ODI) parametreleri açısından bir fark bulunamadı. Portable monitörlerin sensitivitesi %89, spesifitesi %100 olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Obezite ve bağlı olarak OUA’nın çok yaygın olduğu günümüzde daha ucuz, basit ve evde çekim imkanı veren portabl monitörlerin OUA teşhisinde kullanılabileceği sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: obstruktif uyku apne, portable monitör, polisomnografiCorresponding Author: Sema Saraç, Türkiye
LookUs & Online Makale