ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Surgical Results of Total Ekstraperitoneal (TEP) Hernia Repairs in 115 Inguinal Hernia Patients [SCIE]
SCIE. 2018; 29(4): 276-279 | DOI: 10.14744/scie.2018.19484

Surgical Results of Total Ekstraperitoneal (TEP) Hernia Repairs in 115 Inguinal Hernia Patients

Önder Altın, Selçuk Kaya
S.B.University Dr.Lutfi Kirdar Kartal Education and Research Hospital, Department of General Surgery, İstanbul

INTRODUCTION: Inguinal hernia is one of the most common encountered pathologies in general surgery. There are two main types of repair procedures, including open and laparoscopic inguinal hernia repair. In this study, we aimed to share the results of peroperative and postoperative surgical results of patients who underwent laparoscopic TEP technique by same surgeon.
METHODS: In this study, the data of 115 patients with inguinal hernia, who were appropriate for the indications of hernia repair by laparoscopic TEP technique at the general surgery outpatient clinic between March 2012 and June 2018 were evaluated retrospectively.


RESULTS: Of the 115 patients, 30 had bilateral inguinal hernias and 85 had unilateral inguinal hernias, all these patients were operated laparoscopically by same surgeon. Low recurrence rate and surgical complication were found in accordance with the literature.


DISCUSSION AND CONCLUSION: With appropriate patient selection and adequate surgical experience, repair of inguinal hernia with laparoscopic TEP technique is a safe and feasible method. Advantages are less postoperative pain, earlier return to daily activities and better cosmetic results.

Keywords: Inguinal Hernia, Laparoscopy, TEP

İnguinal Hernisi olan 115 Hastanın Total Ekstraperitoneal (TEP) Fıtık Tamirinin Cerrahi Sonuçları

Önder Altın, Selçuk Kaya
S.B.Üniversitesi Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kasık fıtığı genel cerrahide karşılaşılan en sık cerrahi patolojilerin başında gelmektedir. Kasık fıtığının açık ya da laparoskopik olmak üzere başlıca iki tip tamir yöntemi bulunmaktadır. Biz bu çalışmamızda aynı cerrah tarafından laparoskopik TEP tekniğiyle yapılan hastaların peroperatif ve postoperatif cerrahi sonuçlarını paylaşmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada genel cerrahi polikliniğinde Mart 2012 ile Haziran 2018 tarihleri arasında kasık fıtığı tanısı almış ve laparoskopik TEP tekniği ile fıtık tamiri endikasyonuna uygun olan 115 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: 115 Hastanın 30’unda bilateral, 85'inde tek taraflı kasık fıtığı mevcut olup hastaların hepsine aynı cerrah tarafından TEP tekniğiyle laparoskopik kasık fıtığı onarımı yapılmıştır. Literatür ile uyumlu olarak düşük nüks oranı ve cerrahi komplikasyon bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik TEP tekniğiyle kasık fıtığı tamiri uygun hasta seçimi ve yeterli cerrahi tecrübe ile güvenli bir şekilde uygulanabilir bir yöntemdir. Avantajları ise daha az postoperatif ağrı, günlük aktivitelere daha erken dönüş ve daha iyi kozmetik sonuçlardır.

Anahtar Kelimeler: Kasık fıtığı, Laparoskopi, TEP

Önder Altın, Selçuk Kaya. Surgical Results of Total Ekstraperitoneal (TEP) Hernia Repairs in 115 Inguinal Hernia Patients. SCIE. 2018; 29(4): 276-279

Corresponding Author: Önder Altın, Türkiye
LookUs & Online Makale