ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Fine-Needle Aspiration Cytology in the Diagnosis of Lymph Nodes: Correlation with Histopathological Diagnosis [SCIE]
SCIE. 2019; 30(1): 52-59 | DOI: 10.14744/scie.2019.14622

Fine-Needle Aspiration Cytology in the Diagnosis of Lymph Nodes: Correlation with Histopathological Diagnosis

Ayşegül Aksoy Altınboğa1, Gökhan Yüce2
1Department of Pathology, Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Radyology, Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Lymph node fine-needle aspiration cytology (FNAC) is usually the first step in the evaluation of an enlarged lymph node. It is a rapid, minimally invasive, and less expensive procedure than histopathological examination. The aim of this study was to analyze the diagnostic adequacy of lymph node FNAC compared with histopathological diagnosis.
METHODS: A total of 171 lymph node FNAC results performed between 2016 and 2017 were reviewed for inclusion in this study. In all, the FNAC results of 41 cases sampled with Tru-Cut (Merit Medical Systems, Inc., South Jordan, UT, USA) and/or excisional biopsy were compared with the histopathological findings.
RESULTS: The FNAC diagnosis of 13 benign cases (13/13), 3 reported as atypia of undetermined significance (3/4), 8 that were suspected malignancy (8/9), and 13 malignant cases (13/13) were well correlated with the final histopathological diagnoses. The overall diagnostic sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value, and accuracy were found to be 95.4%, 94.1%, 95.4%, 94.1%, and 94.9% respectively. The false negative rate was 2.4% and the false positive rate was 2.4%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: FNAC of lymph nodes is a highly sensitive and specific method to diagnose lymph node pathologies. It is a reliable diagnostic tool in the evaluation of an enlarged lymph node.

Keywords: Accuracy, fine-needle aspiration cytology; histopathology; lymph nodes.

Lenf Nodu Patolojilerinin Tanısında İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi: Histopatolojik Tanılar ile Korelasyon

Ayşegül Aksoy Altınboğa1, Gökhan Yüce2
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Lenf nodu ince iğne aspirasyon sitolojisi (İİAS) büyümüş lenf nodlarının değerlendirilmesinde genellikle ilk basamak olarak kullanılmaktadır. Histopatolojik değerlendirmeye kıyasla, hızlı, minimal invaziv ve ucuz bir yöntemdir. Bu çalışmada lenf nodu İİAS’nin histopatolojik sonuçlara kıyasla tanısal etkinliği araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya 2016–2017 yıllarında lenf nodu İİAS uygulanan 171 olgu alındı. Olguların 41’inde İİAS sonuçları trucut ve/veya eksizyonel biyopsi ile tanı aldığı histopatolojik sonuçlar ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Histopatolojik korelasyonu olan 13 benign (13/13), 3 önemi belirsiz atipi (3/4), 8 malignite şüphesi (8/9) ve 13 malign (13/13) olguda histopatolojik tanılar ile İİAS sonuçları arasında uyum saptandı. Tanısal duyarlılık, özgüllük, positif kestirim değeri, negatif kestirim değeri ve doğruluk sırasıyla %95.4, %94.1, %95.4, %94.1 ve %94.9 bulundu. Yalancı negatiflik ve yalancı pozitiflik sırasıyla %2.4 ve %2.4 saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Lenf nodu İİAS’i, lenf nodu patolojilerinin tanısında oldukça duyarlı ve özgül bir yöntemdir. Büyümüş lenf nodlarının değerlendirilmesinde, İİAS güvenilir bir yöntem olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Doğruluk, histopatoloji; ince iğne aspirasyon sitolojisi; lenf nodu.

Ayşegül Aksoy Altınboğa, Gökhan Yüce. Fine-Needle Aspiration Cytology in the Diagnosis of Lymph Nodes: Correlation with Histopathological Diagnosis. SCIE. 2019; 30(1): 52-59

Corresponding Author: Ayşegül Aksoy Altınboğa, Türkiye
LookUs & Online Makale