ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Comparison of the efficiency and side effects of different size syringes in spinal anesthesia. [SCIE]
SCIE. 2018; 29(4): 301-307 | DOI: 10.14744/scie.2018.10820

Comparison of the efficiency and side effects of different size syringes in spinal anesthesia.

Fatih Doğu Geyik1, Yücel Yüce1, Kutlu Hakan Erkal1, Banu Eler Çevik1, Necati Çıtak2
1University of Health Sciences Kartal Dr. Lutfi Kirdar Education and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation
2Bakırköy Sadi Konuk Education and Research Hospital, Department of Thoracic Surgery

INTRODUCTION: Obstetric anesthesia and analgesia aim to reduce the pain during the labor. In this study we investigate the effect of 3 different sized injectors (2.5 ml, 5ml, 10 ml) containing the same volume of local anesthesics to the level of subarachnoid block, complications and the patient hemodynamics.
METHODS: 120 ASA I-II patients in 18-45 age group who would undergo C-section wtih subarachnoid anesthesia were enrolled in our study. In Group I 2.5 ml injectors, in Group II 5 ml injectors and in Group III 10 ml injectors were used. Hemodinamics parameters were recorded. Postoperative Bromage scales and Pinprick tests were performed for motor and sensorial block levels and time for recovery of the blocks were also recorded. Postoperative complications (headaches, lomber pain) and the cases requiring epidural blood patches were noted.
RESULTS: There was statatistically significant difference between the Group I and Group II about the time to reach T4 dermatome (p=0.002). It was 2.5±0.8 min for Group I, 3.2±0.9 min for Group II and 3.2±1.0 min for Group III (Group I vs Group II p=0.001, Group I vs Group III p=0.002, Group II vs Group III p=0.843).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We think that the change in the diameter of the injector will produce a minimal hemodinamic parameters. Further studies with other patient groups with different surgical procedures will produce more comprehensive results.

Keywords: Subarachnoid block, c-section, syringe diameter

Spinal anestezide farklı boyutta enjektörlerin etkinlik ve yan etkilerinin karşılaştırılması.

Fatih Doğu Geyik1, Yücel Yüce1, Kutlu Hakan Erkal1, Banu Eler Çevik1, Necati Çıtak2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Doğum öncesi anestezi ve analjezi, doğum sırasındaki ağrıyı azaltmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada aynı lokal anestezi hacmini içeren 3 farklı ebatlı enjektörün (2.5 ml, 5 ml, 10 ml) subaraknoid blok seviyesine, komplikasyonlara ve hasta hemodinamisine olan etkisini araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza subaraknoid anestezi ile sezeryan olan 18-45 yaş grubundaki 120 ASA I-II hastası alındı. Grup I'de 2.5 ml enjektör, Grup II 5 ml enjektör ve Grup III 10 ml enjektör kullanıldı. Hemodinamik parametreler kaydedildi. Motor ve duyusal blok seviyeleri için postoperatif Bromage skalaları ve Pinprick testleri yapılmış ve blokların geri kazanılma zamanı da kaydedilmiştir. Postoperatif komplikasyonlar (baş ağrısı, lomber ağrı) ve epidural kan lekesi gerektiren olgular kaydedildi.
BULGULAR: Grup I ile Grup II arasında T4 dermatoma ulaşma süresi ile ilgili istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p = 0.002). Grup I için 2.5 ± 0.8 dakika, Grup II için 3.2 ± 0.9 dakika ve Grup III için 3.2 ± 1.0 dakika (Grup I-Grup II p = 0.001, Grup I-Grup III p = 0.002, Grup II-Grup III p = 0.843).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Enjektörün çapındaki değişikliğin minimal hemodinamik parametreler üreteceğini düşünüyoruz. Farklı cerrahi prosedürlere sahip diğer hasta gruplarıyla yapılan daha kapsamlı çalışmalar daha kapsamlı sonuçlara neden olacaktır.

Anahtar Kelimeler: subaraknoid blok, sezeryan, şırınga çapı

Fatih Doğu Geyik, Yücel Yüce, Kutlu Hakan Erkal, Banu Eler Çevik, Necati Çıtak. Comparison of the efficiency and side effects of different size syringes in spinal anesthesia.. SCIE. 2018; 29(4): 301-307

Corresponding Author: Fatih Doğu Geyik, Türkiye
LookUs & Online Makale