ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Metabolic syndrome in patients with schizophrenia and bipolar disorders in community mental health center [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-05924 | DOI: 10.14744/scie.2019.05924

Metabolic syndrome in patients with schizophrenia and bipolar disorders in community mental health center

Kader Semra Karataş1, Bülent Bahçeci1, Hediye Aktürk2, Feride Alakuş3
1Recep Tayyip Erdogan University / Faculty Of Medicine / Psychiatry Department / Rize / Turkey
2Rize State Hospital / Psychiatry Department / Rize / Turkey
3Rize State Hospital / Internal Medicine Department / Rize / Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine the frequency of metabolic syndrome (MetS) in patients with Schizophrenia and Bipolar Disorder (BD) receiving antipsychotic medications.
METHODS: Two hundred and seven patients with schizophrenia and BD, who were diagnosed according to the DSM-IV criteria and on regular antipsychotic treatment, were followed up in the Community Mental Health Center. The diagnosis of MetS was made according to the diagnostic criteria of the International Diabetes Federation. Patients with MetS were compared those without in terms of sociodemographic and clinical characteristics as well as the antipsychotic medications administered
RESULTS: MetS was detected in 28.5% of the patients. The most commonly identified clinical finding was large waist circumference (61%). Of the clinical characteristics among the patients using antipsychotics, large waist circumference and high blood glucose level were found to be significantly different. MetS was found to be more common in the schizophrenic patients on antipsychotics who used the monotherapy of Clozapine (18.6%), in the patients with BD who were on quetiapine (11.9%). Valproate was found to be more commonly used in the patients with BD in whom MetS was detected.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Large waist circumference and high blood glucose are the most important criteria for follow-up

Keywords: Metabolic syndrome, clinical characteristics, bipolar disorder, schizophrenia, antipsychotic medications

Toplum ruh sağlığı merkezinde takip edilen şizofreni ve ikiuçlu bozukluk hastalarında metabolik sendrom

Kader Semra Karataş1, Bülent Bahçeci1, Hediye Aktürk2, Feride Alakuş3
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Psikiyatri Anabilim Dalı / Rize / Türkiye
2Rize Devlet Hastanesi / Psikiyatri Bölümü / Rize / Türkiye
3Rize Devlet Hastanesi / Dahiliye Bölümü / Rize / Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, antipsikotik ilaçlarla tedavi altında olan Şizofreni ve İki Uçlu Bozukluk (İUB) hastalarında metabolik sendrom (MetS) sıklığının saptanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: DSM-IV tanı kriterlerine göre tanısı konan, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde takip edilen, düzenli antipsikotik tedavi alan 207 şizofreni ve İUB hastaları çalışmaya alındı. MetS tanısı Uluslararası Diyabet Fedarasyonu tanı kriterlerine göre kondu. MetS tanısı konan hasta grupları arasında sosyodemografik, klinik özellikler ve uygulanan antipsikotik ilaçlar açısından karşılaştırma yapıldı.
BULGULAR: Hastaların % 28.5’inde MetS saptandı. En sık saptanan klinik bulgu, bel çevresi genişliği (% 61) idi. Antipsikotik kullanan hastalarda klinik özellikler arasında bel çevresi genişliği ve kan glukoz seviyesi yüksekliği anlamlı olarak farklı bulundu. Antipsikotik kullanan şizofreni hastalarında monoterapilerde klozapin (% 18.6), İUB hastalarında ketiyapin (% 11.9) kullanımında MetS daha sık olarak bulundu. MetS saptanan İUB hastalarında duygudurum düzenleyici ilaç olarak valproatın daha sık kullanıldığı saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bel çevresi genişliği ve kan şekeri yüksekliği takipte en önemli kriterlerdir.

Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, klinik özellikler, ikiuçlu bozukluk, şizofreni, antipsikotik ilaçlarCorresponding Author: Kader Semra Karataş, Türkiye
LookUs & Online Makale