ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Efficiency of transforaminal epidural steroid treatment in chronic low back pain [SCIE]
SCIE. 2008; 19(2): 67-72

Efficiency of transforaminal epidural steroid treatment in chronic low back pain

Hüsnü Süslü, Elif Atar, Gülten Arslan, İzzet Alatlı, Murat Altun, Serhan Çolakoğlu Abraz
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation 1, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: The pain of the patients can be decreased with a big percentage with minimal invasive applications in lomber disc hernias which causes radiculopathic symptoms. Transforaminal epidural steroid application is one of these methods. We aim to evaluate transforaminal steroid efficiency as retrospective in lomber disk hernia cases which has radiculopathic semptoms.
METHODS: The files of the 125 patients (40 males, 85 females) which applied transforaminal epidural steorid injection between the dates of January 2007 and May 2008 were examined retrospectively. Visual Analogue Scale (VAS), straight leg lifting test, hand-finger straight ground distance and patient pleasure scores were appreciated.
RESULTS: It is observed that there is a meaningful improvement when VAS, straight leg lifting test, hand-finger straight ground distance compared with the the value of the enterprise before transforaminal epidural steroid application.

CONCLUSION: Transforaminal epidural steroid application is a good method which can be performed in cronic low back pain triumphantly.

Keywords: Lomber disc hernia, transforaminal epidural steroid, chronic low back pain

Kronik bel ağrısında transforaminal epidural steroid tedavisinin etkinliği

Hüsnü Süslü, Elif Atar, Gülten Arslan, İzzet Alatlı, Murat Altun, Serhan Çolakoğlu Abraz
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Radikülopatik semptomlara neden olan lomber disk hernilerinde minimal invaziv girişimler ile hastaların ağrıları önemli ölçüde azaltılabilir. Transforaminal epidural steroid uygulaması bu yöntemlerden biridir. Biz bu çalışmada, radikülopatik semptomları olan lomber disk hernisi olgularında transforaminal steroid etkinliğini geriye dönük olarak değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Ocak 2007 ve Mayıs 2008 tarihleri arasında transforaminal epidural steroid enjeksiyon uygulanan 125 hastanın (40 erkek, 85 kadın) dosyaları geriye dönük olarak incelendi.
Vizüel analog skalası (VAS), düz bacak kaldırma testi, el-parmak düz zemin mesafesi ve hasta memnuniyet skorları değerlendirildi.
BULGULAR: VAS, düz bacak kaldırma testi, el-parmak düz zemin mesafesi girişim öncesi değerleri
ile kıyaslandığında anlamlı derecede düzelmeler olduğu görüldü.
SONUÇ: Transforaminal epidural steroid uygulaması kronik bel ağrısında başarı ile uygulanacak bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Lomber disk hernisi, transforaminal epidural steroid, kronik bel ağrısı

Hüsnü Süslü, Elif Atar, Gülten Arslan, İzzet Alatlı, Murat Altun, Serhan Çolakoğlu Abraz. Efficiency of transforaminal epidural steroid treatment in chronic low back pain. SCIE. 2008; 19(2): 67-72

Corresponding Author: Hüsnü Süslü, Türkiye
LookUs & Online Makale