ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Our endoscopic dacryocystorhinostomy results [SCIE]
SCIE. 2008; 19(2): 80-84

Our endoscopic dacryocystorhinostomy results

Sedat Aydın, Mustafa Paksoy, Gökhan Altın, Mehmet Eken, Arif Şanlı
Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of ENT 2, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: In this study, endoscopic endonasal dacryocystorhinostomy and silicone tube intubation were applied to 26 chronic dacryocystitis patients and the clinical results were reviewed.
METHODS: Of 26 patients, 19 (73%) were female, 7 (27%) were male and their ages ranged between 23 and 67 (mean age: 44.2). Operated patients were followed for 6-72 months. At the sixth postoperative month, the clinical results and complications were reviewed.
RESULTS: Of 29 endoscopic endonasal dacryocystorhinostomy operations (23 unilateral, 3 bilateral), the endonasal ostium remained patent and functional in 24 patients (82.8%), and the patients had no complaints. Ostium patency could not be viewed in five (17.2%) patients.
CONCLUSION: Endoscopic endonasal dacryocystorhinostomy is well tolerated by patients and cosmetically preferred due to its advantages, such as no external scar. We think that endoscopic endonasal dacryocystorhinostomy is a functional operation with a low trauma rate and a high success rate.

Keywords: Endoscopic dacryocystorhinostomy, DCR, dacryocystitis

Endoskopik dakriyosistorinostomi sonuçlarımız

Sedat Aydın, Mustafa Paksoy, Gökhan Altın, Mehmet Eken, Arif Şanlı
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. KBB Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada, kronik dakriyosistit nedeniyle endoskopik endonazal dakriyosistorinostomi ve silikon tüp entübasyonu uygulanan 26 hastanın sonuçları değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Çalışmaya alınan 26 hastanın 19’u (%73) kadın, 7’si (%17) erkek olup yaşları 23 ile 67 arasında (ortalama 44,2) değişmekteydi. Ameliyat edilen hastalar 6 ay ile 72 ay arasında takip edildi. Ameliyat sonrası 6. ayda operasyonların başarı oranı ve komplikasyonlar değerlendirildi.
BULGULAR: Cerrahi sonrası hastaların 23’ünde tek taraflı, 3’ünde iki taraflı olmak üzere, toplam 29 endoskopik endonazal dakriyosistorinostomi girişiminin 24’ünde (%82,8) endonazal ostium açıklığının yeterli, fonksiyonel olduğu ve hastaların şikayetlerinin olmadığı saptandı; 5’inde (%17,2) ostium açıklığı saptanmadı.
SONUÇ: Bu çalışma sonucunda, endoskopik endonazal dakriyosistorinostominin hastalar tarafından iyi tolere edilebilen, dışarıdan görülebilecek insizyon skarına yol açmadığı için kozmetik açıdan tercih edilen, travma oranının düşük ve başarı oranının yüksek olduğu fonksiyonel bir operasyon olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Endoskopik dakriyosistorinostomi, DSR, dakriyosistit

Sedat Aydın, Mustafa Paksoy, Gökhan Altın, Mehmet Eken, Arif Şanlı. Our endoscopic dacryocystorhinostomy results. SCIE. 2008; 19(2): 80-84

Corresponding Author: Gökhan Altın, Türkiye
LookUs & Online Makale