ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Diagnostic and surgical evaluation of thyroglossal duct cyst and fistula patients: Seven year experience of our clinic [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-97720 | DOI: 10.14744/scie.2018.97720

Diagnostic and surgical evaluation of thyroglossal duct cyst and fistula patients: Seven year experience of our clinic

Melis Demirağ Evman, Hacer Baran, Hakan Avcı, Sedat Aydın
University Of Health Sciences Kartal Dr. Lutfi Kirdar Training And Reserach Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Thyroglossal duct cysts (TGDC) are one of the most common midline neck masses in children; they may be seen in adults also. Our aim in this study was to evaluate demographics of patients diagnosed with TGDC and to discuss diagnosis, treatment plans and follow-up details of patients with TGDC.
METHODS: Data of ninety-one patients who took TGDC diagnosis in our clinic between January 2010 and February 2017 were electronically collected. Data included demographics, medical records, postoperative follow up and complications. The pathology confirmed TGDC in all cases included in the study.
RESULTS: Of ninety-one patients 49 (53%) were males and (46%) were females. The mean age of patients was 20,29. Complaints of patients were cystic midline mass in 47 (52%), fistula in the midline neck area in 43 (47%). All of the patients undergone Sistrunk procedure. 14 (15%) of the patients had recurrence.
DISCUSSION AND CONCLUSION: TGDC should be considered in differential diagnosis of midline neck masses in all ages. Physical examination and USG are the easiest and accurate methods in diagnosis Sİstrunk procedure with its low recurrence rate is the gold standard method for treatment.

Keywords: Cyst, fistula, thyroglossal duct, sistrunk operation

Tiroglossal duktus kist ve fistül hastalarının tanısal ve cerrahi değerlenirmesi: Yedi yıllık deneyimimiz

Melis Demirağ Evman, Hacer Baran, Hakan Avcı, Sedat Aydın
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr.lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Tiroglossal duktus kistleri (TGDK) çocuklarda orta hat boyun kitlelerinin başında gelmekle birlikte erişkin çağda da görülebilmektedir. Bu çalışmada amacımız TGDK tanısı almış hastaların demografik özelliklerini değerlendirmek ve TGDK'li hastaların tanı, tedavi planları ve takip detaylarını tartışmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2010-Şubat 2017 tarihleri arasında kliniğimizde TGDK tanısı alan doksan bir hastaya ait veriler elektronik olarak toplanmıştır. Veriler arasında demografik özellikler, tıbbi kayıtlar, postoperatif takip ve komplikasyonlar vardır. Tanı, fizik muayene, ultrason (USG), bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) dahil olmak üzere görüntüleme yöntemleri ile yapıldı. Patoloji, çalışmaya dahil edilen tüm olgularda TGDK'ni doğrulanmıştır.
BULGULAR: Doksan bir hastadan 49'u (% 53) erkek,% 46'sı kadındı. Hastaların yaş ortalaması 20,29 olarak bulundu. Tüm hastalara Sistrunk prosedürü uygulanmış olup, hastaların 14’ünde (% 15) nüks saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her yaşta orta hat boyun kitlelerinin ayırıcı tanısında TGDK düşünülmelidir. Fizik muayene ve USG tanı koymada en kolay ve ucuz yöntemlerdir. TGDK tanısında cerrahi ana tedavi modalitesidir. Sistrunk prosedürü en düşük nüks oranına sahip olan altın standart cerrahi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Kist, fistül, tiroglossal duktus, sistrunk operasyonuCorresponding Author: Melis Demirağ Evman, Türkiye
LookUs & Online Makale