ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Diagnostic Value of Endometrial Nerves in the Endometrial Tissue of Patients with Endometriosis [SCIE]
SCIE. 2017; 28(4): 261-265 | DOI: 10.14744/scie.2018.96168

Diagnostic Value of Endometrial Nerves in the Endometrial Tissue of Patients with Endometriosis

Yaren Tuba Bektaş1, Önder Sakin1, Zehra Meltem Pirimoğlu1, Aylin Onan Yilmaz1, Kayhan Basak2, Esra Esim Büyükbayrak1, Sadullah Ozkan1, Engin Ersin Simsek3
1Department of Obstetrics and Gynecology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pathology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Family Medicine, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the present study was to determine the density of nerve fibers in the functional layer of the endometrium in patients with endometriosis in order to determine if it could be used as a minimally invasive diagnostic method for endometriosis. A secondary goal was to assess the relationship between the severity of pelvic pain due to endometriosis and the density of nerve fibers in endometrial sampling materials.
METHODS: Endometrial sampling was performed in 67 patients who presented at the hospital between August 2011 and November 2012. Endometriosis was diagnosed by surgical histopathological examination. A total of 34 patients diagnosed with endometriosis were selected as the study group. Thirty-three patients who were operated on for benign conditions other than endometriosis were selected as a control group. Immunohistochemical detection of the nerve fiber marker protein gene product 9.5 (PGP 9.5) was used to analyze the endometrial samples for nerve fibers. Visual Analogue Scale scores were used to evaluate the correlation between nerve fiber density and the severity of pelvic pain. Statistical analyses were calculated with SPSS Statistics for Windows, Version 17.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA).
RESULTS: The mean density of nerve fibers was 1.85±1.74 fibers/mm2 in the endometriosis group. In the control group, the mean density was 1.15±1.48 fibers/mm2. There was no statistically significant difference between the groups (p=0.08). The pelvic pain score did not correlate with PGP 9.5 intensity.

DISCUSSION AND CONCLUSION: The detection and measurement of nerve fibers in the eutopic endometrium using the PGP 9.5 marker was not found to be a decisive noninvasive method to diagnose endometriosis.

Keywords: Endometriosis, immunohistochemistry, nerve fibers.

Endometriozisli Hastaların Endometrial Dokudaki Sinir Liflerinin Tanısal Değeri

Yaren Tuba Bektaş1, Önder Sakin1, Zehra Meltem Pirimoğlu1, Aylin Onan Yilmaz1, Kayhan Basak2, Esra Esim Büyükbayrak1, Sadullah Ozkan1, Engin Ersin Simsek3
1Dr Lutfi̇ Ki̇rdar Kartal Eği̇ti̇m Ve Araştirma Hastanesi̇ Kadin Hastaliklari Ve Doğum Kli̇ni̇ği̇
2Dr Lutfi̇ Ki̇rdar Kartal Eği̇ti̇m Ve Araştirma Hastanesi̇ Patoloji̇ Kli̇ni̇ği̇
3Dr Lutfi̇ Ki̇rdar Kartal Eği̇ti̇m Ve Araştirma Hastanesi̇ Aile Hekimliği Kli̇ni̇ği̇

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı, endometriozisli hastalarda endometriyum fonksiyonel tabakasında sinir liflerinin yoğunluğunu belirlemektir. Bu sayede endometrioziste minimal invaziv bir tanı yöntemi olarak kullanılabileceğini anlamaya çalışmaktır. Ayrıca endometriozisten dolayı pelvik ağrı şiddeti ile sinir lifi yoğunluğu arasında bir ilişki olup olmadığını endometrial örnekleme materyalinde bulmayı hedeflemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ağustos 2011 ve Kasım 2012 tarihleri arasında hastanemize başvuran 67 hastada endometriyal örnekleme yapıldı. Endometriozis tanısı cerrahi histopatolojik inceleme ile yapıldı. Endometriozis saptanan 34 hasta çalışma grubu olarak seçildi. Endometriozis dışındaki benign sebepler nedeniyle ameliyat edilen 33 hasta da kontrol grubu olarak seçildi. Endometrial örnekler sinir lifleri için sinir lifi markerı immünohistokimyasal olarak saptanması ile araştırıldı; PGP9.5 (Protein Geni Ürünü 9.5). Sinir lif yoğunluğu ve pelvik ağrı şiddeti arasındaki korelasyonu değerlendirmek için Vizuel Analog Skala (VAS) skorları kullanıldı. İstatistiksel analizler SPSS 17.0 programı ile hesaplandı.
BULGULAR: Endometriozis grubunda sinir liflerinin ortalama yoğunluğu 1.85±1.74 bulundu. Kontrol grubunda ortalama olarak 1.15±1.48 bulundu. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0.08). Pelvik ağrı skoru PGP 9.5 şiddetiyle korelasyon göstermemekteydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, ötopik endometriyumda sinir liflerinin PGP 9.5 işaretleyicisi ile saptanması, endometriozisi teşhis etmek için belirleyici noninvaziv bir yöntem olarak bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Endometriozis, immünohistokimya; sinir lifleri.

Yaren Tuba Bektaş, Önder Sakin, Zehra Meltem Pirimoğlu, Aylin Onan Yilmaz, Kayhan Basak, Esra Esim Büyükbayrak, Sadullah Ozkan, Engin Ersin Simsek. Diagnostic Value of Endometrial Nerves in the Endometrial Tissue of Patients with Endometriosis. SCIE. 2017; 28(4): 261-265

Corresponding Author: Önder Sakin, Türkiye
LookUs & Online Makale