ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Investigation of Biochemical Effects of Barbaloin on Renal Tissue in Cecal Ligation and Puncture-Induced Polymicrobial Sepsis Model in Rats [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-92005 | DOI: 10.14744/scie.2019.92005

Investigation of Biochemical Effects of Barbaloin on Renal Tissue in Cecal Ligation and Puncture-Induced Polymicrobial Sepsis Model in Rats

Ayhan Tanyeli1, Derya Güzel2
1department of Physiology, Faculty of Medicine, Atatürk University, Erzurum, Turkey.
2Department of Physiology, Faculty of Medicine, Sakarya University, Sakarya, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the present research is to examine protective effect of barbaloin on renal injured by cecal ligation and puncture (CLP) model.
METHODS: In our study, animals were divided into 4 groups. Study groups are designed as follows; sham, CLP, DMSO+CLP and 20 mg/kg barbaloin+CLP. Oxidative stress and cytokines were evaluated in renal tissues obtained at the end of the experiment.
RESULTS: It was found that the TOS, OSI, MPO, MDA, TNF-α and IL-1β increased and TAS and SOD decreased in the CLP group but in treatment group, molecul concentrations changed significantly
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results have demonstrated that of barbaloin is effective against kidney injury caused by CLP-induced polymicrobial sepsis model.

Keywords: Cecal ligation and puncture, barbaloin, renal, oxidative stress, inflammation, rat

Sıçanlarda Çekal Ligasyon ve Ponksiyon Kaynaklı Polimikrobiyal Sepsis Modelinde Barbaloinin Renal Doku Üzerindeki Biyokimyasal Etkilerinin İncelenmesi

Ayhan Tanyeli1, Derya Güzel2
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı barbaloinin çekal ligasyon ve ponksiyon (CLP) modeliyle böbrek üzerindeki yaralanmaya karşı koruyucu etkisini incelemektir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda hayvanlar 4 gruba ayrıldı. Çalışma grupları aşağıdaki şekilde tasarlanmıştır; sham, CLP, DMSO+CLP ve 20 mg/kg barbaloin + CLP. Oksidatif stres ve sitokinler, deney sonunda elde edilen renal dokularda değerlendirildi.
BULGULAR: CLP grubunda TOS, OSI, MPO, MDA, TNF-α ve IL-1β'nin arttığı, TAS ve SOD'un azaldığı, ancak tedavi grubundaki değerlerin anlamlı olarak değiştiği bulundu.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçlarımız, barbaloinin CLP'nin neden olduğu polimikrobiyal sepsis modelinin neden olduğu böbrek hasarına karşı etkili olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Çekal ligasyon ve ponksiyon, barbaloin, böbrek, oksidatif stres, inflamasyon, sıçan.Corresponding Author: Ayhan Tanyeli, Türkiye
LookUs & Online Makale