ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The Implication of Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Platelet to Lymphocyte Ratio between Diabetic and Non-Diabetic Bell’s Palsy Patients [SCIE]
SCIE. 2018; 29(4): 244-247 | DOI: 10.14744/scie.2018.85547

The Implication of Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Platelet to Lymphocyte Ratio between Diabetic and Non-Diabetic Bell’s Palsy Patients

Melis Demirağ Evman, Hakan Avcı, Sedat Aydın
University Of Health Sciences Kartal Dr. Lutfi Kirdar Training And Reserach Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: Acute facial paralysis (AFP) is one of the common complaints of patients who admit otolaryngology emergency clinics. It’s important to diagnose and give accurate treatment for AFP because misdiagnose or late treatment may result with permanent unwanted outcomes. The aim of this study is to investigate usefulness of neutrophil to lymphocyte ratio (NLR) and platelet to lymphocyte ratio (PLR) in patients diagnosed with BP with or without diabetes for differential diagnosis and alternative treatment modalities of BP patients.
Methods: Patients admitted to Kartal Dr. Lutfi Kırdar Training and Research Hospital emergency department with complaint of acute peripheral facial paralysis diagnosed with BP between January 2013-February 2017 were evaluated retrospectively. 18 patients with BP, 17 patients with BP and type 2 DM (T2DM) were taken for the study.
Results: 35 patients diagnosed with facial paralysis were evaluated. It was statistically significant that the number of diabetic females with BP were higher than males (p=0,035). 17 patients with BP and 18 with T2DM and BP wetre evaluated and there was no statistical significance between both groups' NLR and PLR values.
Conclusion: There was statistically no significant difference between NLR and PLR between BP patients with T2DM and non-DM

Keywords: Bell's palsy, neutrophil, lymphocyte, platelet, type 2 diabetes mellitus

Nötrofil Lenfosit Oranı ve Trombosit Lenfosit Oranının Diyabetik ve Diyabetik Olmayan Bell Paralizili Hastlarda Önemi

Melis Demirağ Evman, Hakan Avcı, Sedat Aydın
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr.lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Amaç: Akut fasiyal paralizi (AFP) kulak burun boğaz acil polikliniğine yapılan başvurular arasında sık görülen nedenlerden birisidir. Tanısını koymak ve tedavisini olabildiğince hızlı verebilmek kalıcı hasarların oluşmasını en aza indirecek en önemli yoldur. Bu çalışmanın amacı acil servise akut tek taraflı periferik fasiyal paralizi ile başvuran BP tanısı alan ve tip 2 diyabeti (T2DM) olan ve olmayan hastalarda nötrofil-lenfosit oranı (NLR) ve trombosit-lenfosit oranının (PLR) belirlenerek ayırıcı tanı ve alteranatif tedavi protokolleri oluşturmak olarak belirlenmiştir.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2016 ile Şubat 2017 arasında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servise başvuran ve KBB acil kliniğine yönlendirilen hastalar geriye dönük olarak taranmıştır. 17 BP tanısı almış hasta, 18 BP tanısı almış ve bilinen tip 2 diyabeti olan hasta çalışmaya dahil edilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya alınan 35 hastanın 21i erkek, 16'sı kadındır. '1 erkeğin 7'sinde T2DM varken 16 kadının 11'inde T2DM rastlanmıştır. T2DM mevcut olan 18 fasyal paralizi hastası ve DM olmayan 17 hastanın NLR’si ve PLR'si arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p=0,2348).

Sonuç: BP olan T2DM hastaları ile diyabetik olmayan BP hastalarının NLR ve PLR değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark izlenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Bell paralizisi, nötrofil, lenfosit, tip 2 diyabet, trombosit

Melis Demirağ Evman, Hakan Avcı, Sedat Aydın. The Implication of Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Platelet to Lymphocyte Ratio between Diabetic and Non-Diabetic Bell’s Palsy Patients. SCIE. 2018; 29(4): 244-247

Corresponding Author: Melis Demirağ Evman, Türkiye
LookUs & Online Makale