ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
A Randomized Controlled Trial Comparing Laparoscopic Access with the DTI and VNI [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-83702 | DOI: 10.14744/scie.2019.83702

A Randomized Controlled Trial Comparing Laparoscopic Access with the DTI and VNI

İsmail Ertuğrul
Kartal Dr.Lütfi Kırdar Education and Research Hospital, Department of General Surgery, Istanbul

INTRODUCTION: A safe pneumoperitoneum in laparoscopic surgery is the beginning of the surgery Our aim is to compare the frequently used veress needle insertion (VNI) and direct trocar insertion (DTI) methods.
METHODS: Total of 122 patients who underwent laparoscopic intervention including mainly laparoscopic cholecystectomy; between August 2017 and February 2018, in the general surgery clinic were randomized. 62 patients were insufflated and operated with VNI and 60 patients were operated with DTI method. The number of laparoscopic entrances, time of entry, complications and postoperative pain were compared among the groups.
RESULTS: The two groups were similar in terms of demographic characteristics.
There was a statistically significant difference between the DTI and VNI groups between the; entry time, pneumoperitoneum formation time and gas leakage variables.
There was a statistically significant difference between the DTI and VNI groups in the number of insertions.
For the other variables there was no statistically significant difference between the DTI and VNI groups.

DISCUSSION AND CONCLUSION: The duration of the generation of the pneumoperitoneum in DTI is significantly shorter. However, gas leakage is more in the DTI group. No significant difference was observed in other variables. The DTI time may be preferable to VNI.

Keywords: Laparoscopic introduction techniques, veress needle insertion, direct trocar insertion

Laparoskopik Girişlerde Veress İğnesi ile Direkt Trokar Girişlerini Karşılaştıran Randomize Kontrollü Çalışma

İsmail Ertuğrul
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi ABD, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik cerrahide güvenli pnömoperitoneum ameliyatın başlangıcı ve en kritik aşamalarından biridir.Laparoskopik girişlerde batına değişik farklı giriş metotları vardır. Amacımız sık kullanılan Veress iğnesi girişi (VİG) ile direkt trokar giriş (DTG) metodlarını karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ağustos 2017 – Şubat 2018 tarihleri arasında genel cerrahi kliniğinde başta laparoskopik kolesistektomi olmak üzere laparoskopik girişim yapılacak toplamda 122 hasta randomize edilerek çalışmaya dahil edildi. 62 hasta VİG, 60 hastaya DTG uygulanarak insuflayon yapıldı. Gruplarda laparoskopik giriş sayısı, giriş süresi, komplikasyonlar ve postoperatuar oluşan ağrı karşılaştırıldı.Tanımlayıcı istatistikler, Frekans tablosu ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak sonuçlar elde edildi.
BULGULAR: İki grup demografik özellikler açısından benzerdi.
Giriş Süresi, pnömoperiton oluşturma süresi ve gaz kaçağı değişkenlerinin DTG ve VİG gruplarına ait değerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık vardı.
Giriş sayısı değişkeninin DTG ve VİG gruplarına ait değerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık vardı.
Diğer değişkenlere ait P değerleri 0.05 ve 0.10'dan büyük olduğu için giriş şekli DTG ve VİG grupları arasında değişkenler açısından istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktu.

TARTIŞMA ve SONUÇ: DTG VİG ile karşılaştırıldığında giriş süresi, pnömoperiton oluşturma süresi anlamlı olarak kısadır. Ancak gaz kaçağı DTG grubunda daha fazladır. Diğer değişkenlerde anlamlı fark görülmemektedir. DTG süre olarak VİG'e tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik giriş teknikleri, veress iğnesi ile giriş, direkt trokar girişiCorresponding Author: İsmail Ertuğrul, Türkiye
LookUs & Online Makale