ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Cord Blood Vitamin D Level in Neonates of Preeclamptic Mothers [SCIE]
SCIE. 2019; 30(2): 107-111 | DOI: 10.14744/scie.2019.72692

Cord Blood Vitamin D Level in Neonates of Preeclamptic Mothers

Didem Arman1, Secil Ercin2, Sevilay Topcuoğlu1, Ayşem Kaya3, Fahri Ovalı4, Guner Karatekin1
1Department of Pediatrics, Division of Neonatology, University of Health Sciences Zeynep Kamil Maternity and Children’s Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, Division of Neonatology, American Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Biochemistry, Institute of Cardiology, İstanbul University, İstanbul, Turkey
4Department of Pediatrics, Neonatal Intensive Care Unit, İstanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Vitamin D deficiency may play a role in the pathogenesis of preeclampsia by causing abnormal placental implantation and by affecting the inflammatory response. The aim of this study was to compare the cord blood vitamin D level in neonates born to preeclamptic mothers with that of a control group of newborns whose mothers were not preeclamptic.
METHODS: The preeclamptic group was made up of newborns of mothers classified as having moderate to severe preeclampsia. Neonates of a similar gestational age and birth weight born to normotensive mothers comprised the control group. The cord blood vitamin D level of both groups of newborns was measured and the results were statistically compared.
RESULTS: Sixty neonates born to preeclamptic mothers and 47 born to normotensive mothers were included in the study. The mean serum vitamin D level of the study group was 12.62±5.43 ng/mL and 12.85±5.56 ng/mL in the control group. The percentage of those determined to have a serum vitamin D level <20 ng/mL in the study and the control groups was 89.5% and 88.9%, respectively. The serum magnesium level in the study group was statistically greater than that observed in the control group (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The cord blood vitamin D level of those born to preeclamptic mothers was not found to be statistically different when compared with the vitamin D level of neonates of normotensive mothers.

Keywords: Cord blood, preeclampsia; vitamin D.

Preeklamptik Anne Bebeklerinde Kordon Kanı D Vitamini Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Didem Arman1, Secil Ercin2, Sevilay Topcuoğlu1, Ayşem Kaya3, Fahri Ovalı4, Guner Karatekin1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri, Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul
2Amerikan Hastanesi, Pediatri Kliniği, İstanbul
3Istanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, Biyokimya Kliniği, İstanbul
4Istanbul Medeniyet Üniversitesi, Pediatri, Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: D vitamini eksikliğinin, preeklampsi patogenezinde enflamatuvar cevap ve immün fonksiyonlar üzerine etki ederek riski arttırdığı düşünülmektedir. Çalışmamızda preeklamptik anne bebeklerinde kord kanı D vitamini düzeylerini kontrol grubuyla karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma ileriye yönelik olarak düzenlendi. Çalışma grubuna orta ve ağır preeklampsi tanısı almış olan preeklamptik annelerin bebekleri alındı. Annesi preeklamptik olmayan, gestasyonel yaş ve ağırlıkları çalışma grubu ile benzer özellikte yenidoğanlar kontrol grubu olarak seçildi. Kordon kanı D vitamini düzeyleri bakılarak istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 60 preeklamptik anne bebeği ve kontrol grubu olarak 47 normotansif anne bebeği dahil edildi. Preeklamptik anne bebekleri ve kontrol grubundaki bebeklerin ortalama 25 hidroksi D vitamini (25OH D) vitamini düzeyleri sırasıyla 12.62±5.43 ve 12.85±5.56 ng/mL olarak bulundu. Çalışma grubunun %89.5’inde 25(OH) D vitamini düzeyi <20 ng/mL iken kontrol grubunda bu oran %88.9 idi. Her iki grup arasında vitamin D, kalsiyum ve fosfor düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Çalışma grubundaki bebeklerin magnezyum değerleri, kontrol grubundakilere göre anlamlı düzeyde yüksekti (p<0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda preeklamptik anne bebeklerinin kordon kanı D vitamini düzeylerinin normotansif anne bebeklerinin düzeylerine göre herhangi bir farklılık göstermediği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: D vitamini, kordon kanı; preeklampsi.

Didem Arman, Secil Ercin, Sevilay Topcuoğlu, Ayşem Kaya, Fahri Ovalı, Guner Karatekin. Cord Blood Vitamin D Level in Neonates of Preeclamptic Mothers. SCIE. 2019; 30(2): 107-111

Corresponding Author: Didem Arman, Türkiye
LookUs & Online Makale