ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Cord Blood Vitamin D levels in Neonates of Preeclamptic Mothers [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-72692 | DOI: 10.14744/scie.2019.72692

Cord Blood Vitamin D levels in Neonates of Preeclamptic Mothers

Didem Arman1, Secil Ercin2, Sevilay Topcuoğlu1, Ayşem Kaya3, Fahri Ovalı4, Guner Karatekin1
1Department of Pediatrics, Division of Neonatology, University of Health Sciences Zeynep Kamil Maternity and Children’s Research and Training Hospital
2Department of Pediatrics, Division of Neonatology, American Hospital, Istanbul, Turkey; M.D., Neonatologist
3Section of Biochemistry, Institute of Cardiology, Istanbul University, Istanbul, Turkey
4Department of Pediatrics, Neonatal Intensive Care Unit, Istanbul Medeniyet University Goztepe Education and Research Hospital Istanbul

INTRODUCTION: Vitamin D deficiency may play role in preeclampsia pathogenesis by causing abnormal placental implantation and by affecting inflammatory response. In this study our aim was to determine cord blood vitamin D levels among neonates born to preeclamptic mothers and compare these with the control group.
METHODS: Preeclamptic mothers defined as moderate to severe preeclampsia and their offsprings were included in the study. Neonates with similar gestational ages and birth weights, born to normotensive mothers comprised the control group. Cord blood vitamin D levels of the neonates were determined and statistically compared.
RESULTS: Sixty neonates born to preeclamptic mothers and 47 neonates born to normotensive mothers were included in the study. The mean serum 25 OH vit D levels of the study and the control group were 12,62±5,43 and 12,85±5,56ng/ml, respectively. The ratio of babies who have serum 25 OH vit D levels <20ng/ml in the study and the control group was 89,5% and 88,9%, respectively. Serum magnesium levels in the study group was statistically higher than the control group(p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, cord blood vitamin D levels of the babies born to preeclamptic mothers were not found to be statistically different compared with vitamin D levels of the neonates of normotensive mothers.

Keywords: Preeclampsia, cord blood, Vitamin D

Preeklamptik Anne Bebeklerinde Kordon Kanı D Vitamini Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Didem Arman1, Secil Ercin2, Sevilay Topcuoğlu1, Ayşem Kaya3, Fahri Ovalı4, Guner Karatekin1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri, Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul
2Amerikan Hastanesi, Pediatri Kliniği, İstanbul
3Istanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, Biyokimya Kliniği, İstanbul
4Istanbul Medeniyet Üniversitesi, Pediatri, Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: D vitamini eksikliğinin, preeklampsi patogenezinde inflamatuar cevap ve immun fonksiyonlar üzerine etki ederek riski arttırdığı düşünülmektedir. Çalışmamızda preeklamptik anne bebeklerinde kord kanı D vitamini düzeylerini kontrol grubuyla karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma prospektif olarak düzenlendi.Çalışma grubuna orta ve ağır preeklampsi tanısı almış olan preeklamptik annelerin bebekleri alındı. Annesi preeklamptik olmayan, gestasyonel yaş ve ağırlıkları çalışma grubu ile benzer özellikte yenidoğanlar kontrol grubu olarak seçildi. Kordon kanı D vitamini düzeyleri bakılarak istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 60 preeklamptik anne bebeği ve kontrol grubu olarak 47 normotansif anne bebeği dahil edildi. Preeklamptik anne bebekleri ve kontrol grubundaki bebeklerin ortalama 25 hidroksi D Vitamini (25OH D) vitamini düzeyleri sırasıyla 12,62±5,43 ve 12,85±5,56 ng/ml olarak bulundu. Çalışma grubunun % 89.5 `inde 25(OH) D vitamini düzeyi <20 ng/ml iken kontrol grubunda bu oran %88.9 idi. Her iki grup arasında vitamin D, kalsiyum ve fosfor düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). Çalışma grubundaki bebeklerin magnezyum değerleri, kontrol grubundakilere göre anlamlı düzeyde yüksekti (p<0,01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda preeklamptik anne bebeklerinin kordon kanı D vitamini düzeylerinin normotansif anne bebeklerinin düzeylerine göre herhangi bir farklılık göstermediği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Preeklampsi, kordon kanı, D vitaminiCorresponding Author: Didem Arman, Türkiye
LookUs & Online Makale