ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search




The Clinical Significance and Age Analysis of Patients Admitted to Emergency Department with Chest Diseases [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-70883 | DOI: 10.14744/scie.2019.70883

The Clinical Significance and Age Analysis of Patients Admitted to Emergency Department with Chest Diseases

Fatma Tokgoz Akyil1, Sinan Yıldırım2
1Canakkale Mehmet Akif Ersoy State Hospital, Department of Chest Diseases
2Canakkale Mehmet Akif Ersoy State Hospital, Emergency Department

INTRODUCTION: The elderly population is on an increasing trend around the world and constitute around every one of five admissions in emergency department(ED). The aim of this study is to analyse patients according to age who admitted to ED for a chest disease.
METHODS: The study is a retrospective and observational one conducted in a state hospital. All adult ED admissions with a pulmonary disease were investigated. Patients were divided into two groups according to age as <65 and ≥65. The diagonoses and treatment results were analyzed.
RESULTS: Pulmonary patients constituted 6.5% of all admissions. Bronchistis patients were the youngest while respiratory failure patients were the oldest. Hospitalization rate was 35% and in 29% pulmonologist consultation was carried out. 45% of the admissions were aged ≥65. Elderly patients were more frequently consulted to a pulmonologist(p<0,001) and hospitalized(p<0,001) with a longer hospitalization duration(p=0,048) and with a higher hospital mortality rates (p<0,001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pulmonary patients constitute a significant part of ED admissions and elderly patient population is dense. Elderly patients require more frequent hospitalization and specialist consultation. They require longer treatment duration and have higher mortality rates. All professionals/staff trained and work in pulmonary health area bear important level of responsibility of elderly patients.

Keywords: bronchitis, chest diseases, COPD, emergency department,

Acil Serviste Göğüs Hastalarının Önemi ve Yaşa Göre Analizi

Fatma Tokgoz Akyil1, Sinan Yıldırım2
1Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği
2Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Tüm dünyada yaşlı nüfus giderek artmakta ve beklenen yaşam süresi uzamakta olup yaşlı hastalar acil başvurularının yaklaşık beşte birini oluşturur. Çalışmanın amacı, acil servise başvuran göğüs hastalarının yaş gruplarına göre analiz etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, bir devlet hastanesinde gerçekleşen, retrospektif, gözlemsel bir çalışmadır. Eylül 2017-Eylül 2018 arasındaki erişkin acil servis başvurularından göğüs hastalıkları ile ilişkili tanı konulanlar incelendi. Hastalar <65 ve ≥65 yaş olmak üzere 2 gruba ayrılarak tanı ve tedavi sonuçları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Tüm acil servis başvurularının %6,5’ini göğüs hastaları oluşturmuştu. Başvurular en sık Mart ayında ve en yoğun 12: 00-16: 00 arasındaydı. En genç grubu bronşit, en yaşlı hastaları ise solunum yetmezliği hastaları oluşturdu. Hastaların %35’i hastaneye yatırılmış ve %29’unda göğüs uzmanı konsültasyonu yapılmıştı. Hastaların %45’i 65 yaş ve üstündeydi. Yaşlı hastalarda göğüs konsültasyonu sıklığı daha yüksek, hastane yatışları daha sık (p<0,001), yatış süresi daha uzun (p=0,048) ve hastane mortalitesi daha yüksek (p<0,001) saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Göğüs hastaları acil servislerde önemli bir yer tutar ve yaşlı hasta popülasyonu yoğundur. Yaşlı hastalarda daha sık uzman görüşü ve hastane yatışı, daha uzun hastane tedavisi gerekmekte ve daha yüksek mortalite oranları izlenmektedir. Göğüs hastalıkları alanında eğitim alan ve çalışmakta olan tüm personelin üzerine yaşlı hastaların izlemi açısından önemli bir sorumluluk düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: acil servis, bronşit, göğüs hastalıkları, KOAH



Corresponding Author: Fatma Tokgoz Akyil, Türkiye
LookUs & Online Makale