ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The Changes in Intraocular Pressure and Central Corneal Thickness in The First 24 Hours of Life of Full-term Newborns [SCIE]
SCIE. 2018; 29(4): 254-257 | DOI: 10.14744/scie.2018.69885

The Changes in Intraocular Pressure and Central Corneal Thickness in The First 24 Hours of Life of Full-term Newborns

Dilber Çelik Yaprak1, Işıl Kutlutürk Karagöz1, Ahmet Elbay2, Bilge Tanyeri Bayraktar3, Gökhan Kılıç4
1Department Of Ophthalmology, Umraniye Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Ophthalmology, Bezmialem University School Of Medicine, Istanbul, Turkey
3Department Of Pediatrics, Bezmialem University School Of Medicine, Istanbul, Turkey
4Department Of Obstetrics And Gynecology, Bezmialem University School Of Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: To evaluate to changes and the reasons of the changes in intraocular pressure (IOP) and central corneal thickness (CCT) in the first 24 hours of life of full-term newborns.
METHODS: IOP,CCT measurements were determined by using Tono-Pen XL tonometer,portable pachymeter.In this prospective study we evaluate IOP and CCT of the 32right eyes of 32 newborn infants by vaginal delivery.The data was included.IOP and CCTmeasurements taken at 5th minutes just after the delivery and 24th h of the first day of the post partum period.Infant weights,heights,gender APGAR scores and gestational ages were also obtained.
RESULTS: The mean IOP and CCT of right eyes was decreased significantly from18.67 ± 3.28 mmHg and684.72 ± 58.79 µm at the fifth minute after delivery to16.10 ± 2.87 mmHg and 611.28 ± 49.41 µm at the 24th hour of the postpartum period(p < 0.0001).There was no statistically difference between right-left eyes in terms of IOP and CCT at any measurement point.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found that the mean IOP and CCT was decreased significantly between the values at the fifth minute after delivery and the 24th hour of the postpartum period.There is a need for more research to investigate the changes and the causes in IOP and CCT of newborns.

Keywords: Intraocular pressure, Central corneal thickness, full-term newborns

Matür Yenidoğanlarda Doğumdan Sonraki İlk 24 Saatte Göz İçi Basıncı ve Santral Korneal Kalınlık Değerlerinin Değişimi

Dilber Çelik Yaprak1, Işıl Kutlutürk Karagöz1, Ahmet Elbay2, Bilge Tanyeri Bayraktar3, Gökhan Kılıç4
1Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
4Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Matür yenidoğanlarda doğumdan sonraki ilk 24 saatte göz içi basıncı(GİB) ve santral korneal kalınlıktaki (SKK) değişimi,bu değişimin sebeplerini ve GİB ile SKK arasındaki ilişkiyi araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: GİB Tono-Pen XL ile,SKK ise taşınabilir ultrasonografik pakimetri ile ölçüldü.Prospektif olarak yaptığımız bu çalışmada vajinal doğum sonrası 32 yenidoğanın 32 sağ ve sol gözünün GİB ve SKK'nı ölçtük ve verilerini kaydettik.GİB ve SKK değerleri doğum sonrası 5.dkda ve 24.saatte alındı.Yeni doğanların kiloları, boyları, cinsiyetleri, APGAR (Appaerance,Pulse,Grimace,Respiration) skorları ve doğum haftaları kaydedildi.Ağırlığı 2500 ≤, APGAR skoru 8 ≤, doğum haftası 38 ≤ olgular çalışmaya dahil edildi.Korneal ve iris gibi oküler anomalileri, konjenital katarakt, retinopati ve glokomatöz optik disk değişiklikleri (C/D>0.4) olanlar çalışma dışı bırakıldı.
BULGULAR: Sağ gözlerin ortalama GİB değerleri doğum sonrası 5.dkda 18.67 ± 3.28 mmHg'dan 24. saatte 16.10 ± 2.87 mmHg'a, SKK değerleri 5. dkda 684.72 ± 58.79 µm'den 24. saatte 611.28 ± 49.41 µm'e anlamlı olarak düşüş gösterdi(p < 0.0001).Sağ sol göz arasında ortalama GİB ve SKK değerlerinde anlamlı fark bulunamadı.GİB ve SKK değerleri, yeni doğanın kilosu,boyu,doğum haftası,APGAR skoru,annenin yaşı arasında korelasyon bulunamadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Doğum sonrası 5.dkda ve 24. saatte ölçülen ortalama GİB ve SKK değerleri arasında anlamlı bir düşüş kaydettik.Yenidoğanlarda GİB ve SKK değerlerinde değişim ve bunun sebeplerini araştıran daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Göz içi basıncı, Santral korneal kalınlık, Matür yenidoğan

Dilber Çelik Yaprak, Işıl Kutlutürk Karagöz, Ahmet Elbay, Bilge Tanyeri Bayraktar, Gökhan Kılıç. The Changes in Intraocular Pressure and Central Corneal Thickness in The First 24 Hours of Life of Full-term Newborns. SCIE. 2018; 29(4): 254-257

Corresponding Author: Dilber Çelik Yaprak, Türkiye
LookUs & Online Makale