ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Compliance Of Calcium+Vitamin D Treatment Among Elderly [SCIE]
SCIE. 2018; 29(4): 290-294 | DOI: 10.14744/scie.2018.68077

Compliance Of Calcium+Vitamin D Treatment Among Elderly

Aylin Sarı
Erenkoy Physical Medicine And Rehabililtation Hospital

INTRODUCTION: Compliance is a major problem in the treatment of many diseases in the elderly. Problems related to compliance of calcium+vitaminD treatment with low bone mineral densitometry values appear to be come with doctors. This study was planned to investigate about the frequency and reason of compliance problems.
METHODS:
296 elderly volunteers were included in the study between January 2013 and December 2015. A face-to-face interview was conducted with participants to assess their socio-demographic characteristics and treatment compliance.


RESULTS: Only 41.2% of the participants regularly take Ca + vitD treatment prescribed by the physician. The reasons for not taking the treatment are stated as considering that they take adequate calcium diet with 39,08%, 20,11% do not like the taste of the medicine and 16,09% think that it is harm to the heart health, respectively.


DISCUSSION AND CONCLUSION: Motivation, side effects and fear of possible side effects are important factors that determine compliance in the use of Ca + vitD in elderly patients. After elaborating on whether or not contraindicated in a geriatric patient with a low BMI, it is necessary to carefully explain the importance of prescribed Ca + vitD treatment, possible side effects, and the risks that arise in case of not using it.

Keywords: calcium+vitamin D, elderly, compliance.

Yaşlılarda Kalsiyum+Vitamin D Tedavisine Uyum

Aylin Sarı
Erenkoy Fizik Tedavi Ve Rehabilitaayon Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Yaşlılarda tedaviye uyum birçok hastalığın tedavisinde önemli bir sorundur. Dual X-ray absorptiometri(DXA) ile ölçülen kemik mineral dansitometri(KMD) değerleri düşük hastalara verilen kalsiyum+vitamin D(Ca+vitD) tedavisine devamlılık ile ilgili sorunlar yapılan takiplerde hekimlerin karşısına çıkmaktadır. Bu durumun ne sıklıkla ve ne sebeple olduğunu araştırma amaçlı bu çalışma planlandı.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Osteoporoz tanı ve takibi nedeniyle hastanemize Ocak 2013-Aralık 2015 tarihleri arasında kabul edilen hastalardan çalışmaya katılmaya gönüllü 296 yaşlı birey çalışmaya dahil edildi. Katılımcılar ile yüz yüze görüşerek, sosyo-demografik özellikleri ve tedaviye uyumu değerlendirmeyi amaçlayan anket formu dolduruldu.


BULGULAR: Katılımcıların yalnızca %41,2’si hekim tarafından reçete edilen Ca+vitD tedavisini düzenli olarak almaktadır. Tedaviyi almama nedenleri sırasıyla %39,08 ile yeterli kalsiyumu beslenme ile aldığını düşünme, %20,11 ile ilacın tadını beğenmeme ve %16,09 ile kalp sağlığına zararı olduğunu düşünme olarak belirtilmiştir.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Motivasyon, yan etkiler ve oluşabilecek yan etkilere dair korkular yaşlı hastaların Ca+vitD kullanımında uyumu belirleyen önemli etmenlerdir. KMD değerleri düşük olan yaşlı hastalara kontrendike bir durum olup olmadığı detaylı sorgulandıktan sonra reçete edilen Ca+vitD tedavisinin gerekliliği, kullanım şekli, olabilecek yan etkileri ve kullanmama durumunda ortaya çıkan riskler özenle anlatılıp, düzenli kontrollerle uyumu takip etmek gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: kalsiyum+vitamin D, yaşlılık, uyum.

Aylin Sarı. Compliance Of Calcium+Vitamin D Treatment Among Elderly. SCIE. 2018; 29(4): 290-294

Corresponding Author: Aylin Sarı, Türkiye
LookUs & Online Makale