ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Evaluation Of Hyperbaric Oxygene Therapy On Diabetic Foot Ulcers [SCIE]
SCIE. 2018; 29(4): 258-261 | DOI: 10.14744/scie.2018.57070

Evaluation Of Hyperbaric Oxygene Therapy On Diabetic Foot Ulcers

Ayşe Serra Özel, Lütfiye Nilsun Altunal, Zeynep Şule Çakar, Merve Çağlar Özer
University Of Health Science, Umraniye Education And Research Hospital

INTRODUCTION: Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) is a medical treatment method applied by intermittently breathing 100% oxygen and a commonly used supportive therapy for patients with diabetic foot ulcer (DFU). Our study aimed to evaluate the efficacy of HBOT in patients with DFU.

METHODS: Thirty patients with HBOT and 42 patients without HBOT who were followed-up between 2016 and 2018 in our hospital were randomly selected and the epidemiologic, clinical characteristics of both groups, clinical outcomes of the patients were compared at the end of treatment.
RESULTS: 26 patients (86.7%) in the HBOT group and 14 patients (33.3%) in the non-HBOT group were PEDIS 3-4 (p = 0.000). The rates of re-hospitalization were significantly higher in the HBOT group (p = 0.005). Major and minor amputations were found to be similar in both groups, but in the HBOT group (p = 0.035 vs. p = 0.128).

DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, it was thought that the rate of recurrent hospitalization and the need for surgical intervention in HBOT receiving group may be related to the presence of advanced stage of diabetic foot ulcers (DFU) in these patients. Amputation rates are similar in both groups and randomized, multicentre prospective studies are needed to evaluate HBOT efficacy.


Keywords: diabetic foot ulcer, hyperbaric oxygene therapy, amputation

Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Diabetik Ayak Ülserleri Üzerinde Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Ayşe Serra Özel, Lütfiye Nilsun Altunal, Zeynep Şule Çakar, Merve Çağlar Özer
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT), hastaya aralıklı olarak %100 oksijen solutularak uygulanan medikal bir tedavi yöntemi olup) diyabetik ayak ülseri (DAÜ) olan hastalarda yaygın olarak kullanılan destekleyici bir tedavi yöntemidir. Çalışmamızda DAÜ olan hastalarda HBOT'nin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizde 2016-2018 yılları arasında takip edilmiş HBOT alan 30 hasta ve HBOT almayan 42 hasta rastgele olarak seçilmiş olup her iki grubun epidemiyolojik, klinik özellikleri, hastaların tedavi bitiminde klinik sonuçları karşılaştırıldı.


BULGULAR: HBOT alan grupta 26 hasta (%86.7), almayan grupta 14 hasta (%33.3 ) PEDIS 3-4 idi (p=0.000). HBOT alan grupta yeniden hastaneye yatış oranlarının anlamlı olarak daha fazla olduğu görüldü (p=0.005). Major ve minor amputasyon ile sonuçlanma oranları her iki grupta benzer olmakla birlikte HBOT alan grupta amputasyon seviyesinin almayan gruba gore daha distalde olduğu görüldü (p=0.035 vs. p=0.128).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda HBOT alan grupta hastaların tekrar hastaneye yatış oranının ve cerrahi girişim ihtiyacının daha fazla olmasının bu hastalarda diyabetik ayak ülserlerinin (DAÜ) ileri evrede olması ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. Her iki grupta amputasyon oranları benzer olup HBOT etkinliğinin değerlendirilmesi için daha fazla sayıda randomize, plasebo kontrollü çok merkezli çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: diyabetik ayak ülseri, hiperbarik oksijen tedavisi, amputasyon

Ayşe Serra Özel, Lütfiye Nilsun Altunal, Zeynep Şule Çakar, Merve Çağlar Özer. Evaluation Of Hyperbaric Oxygene Therapy On Diabetic Foot Ulcers. SCIE. 2018; 29(4): 258-261

Corresponding Author: Ayşe Serra Özel, Türkiye
LookUs & Online Makale