ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
The prevalence of the geriatric dermatoses among elderly patients attending dermatology outpatient clinic in Eskisehir, Turkey. [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-46855 | DOI: 10.14744/scie.2019.46855

The prevalence of the geriatric dermatoses among elderly patients attending dermatology outpatient clinic in Eskisehir, Turkey.

Hamza Yıldız
Yunus Emre State Hospital, Department of Dermatology, Eskisehir

INTRODUCTION: The aim of this study is to determine the prevalence of skin diseases among geriatric patients in Eskisehir, Turkey.
METHODS: This is a retrospective, cross-sectional study. The medical record of the outpatient clinics of Dermatology was retrospectively assessed. Patients who were over 65 years old and attended the dermatology outpatient’s clinic between January 2017 and December 2017 were included in the study.
RESULTS: A total of 7,722 patients were included in the study and 3,666 (47.5%) patients were male and 4,056 (52.5%) patients were female. The ten most frequent diagnoses and their prevalence were: contact dermatitis (15.2%), xerosis (13.8%), pruritus (11.2%), seborrhoeic keratosis (5.8%), onychomycosis (5.3%), seborrhoeic dermatitis (5.2%), tinea pedis (5.2%), corn and callus (4.6%), urticaria (4.0%), actinic keratosis (3.0%), and pyoderma (3.0%), respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Most of these geriatric skin diseases are preventable or treatable. Raising the general level of awareness is important about these common geriatric dermatoses. Further epidemiological studies are needed in order to reveal the prevalence of geriatric skin diseases.

Keywords: Epidemiology, Elderly, Geriatric dermatology, Skin diseases

Eskişehir (Türkiye)’deki Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Yaşlı Hastaların Geriatrik Deri Hastalıklarının Prevalansı.

Hamza Yıldız
Yunus Emre Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Eskişehir’deki geriatrik hastaların deri hastalıkları prevalansını ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma retrospektif ve kesitsel çalışmadır. Dermatoloji Polikliniği’ne başvuran hastaların kayıtları otomasyon dosya sisteminden retrospektif olarak analiz edildi. Ocak 2017 ile Aralık 2017 tarihleri arasında dermatoloji polikliniğine başvuran 65 ve üzeri yaştaki geriatrik hastalar çalışmaya dâhil edildi.
BULGULAR: Çalışmamıza 3.666 (%47,5)’sı erkek, 4.056 (%52,5)’i kadın olmak üzere toplam 7.722 hasta dâhil edildi. En sık rastlanan on hastalık ve prevalansı sırasıyla şu şekildeydi: kontakt dermatit (%15,2), kserosis (%13,8), prurigo (%11,2), seboreik keratosis (%5,8), onikomikoz (%5,3), seboreik dermatit (%5,2), tinea pedis (%5,2), nasır (%4,6), ürtiker (%4,0), aktinik keratoz (%3,0) ve piyoderma (%3,0) idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaşlılarda saptanan bu hastalıklar sıklıkla tedavi edilebilir ve önlenebilir hastalıklardır. Bu hastalıklara karşı genel farkındalık düzeyinin artırılması önemlidir. Deri hastalıkları prevalansını ortaya koymak için daha fazla epidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Deri hastalıkları, Epidemiyoloji, Geriatrik dermatoloji, YaşlıCorresponding Author: Hamza Yıldız, Türkiye
LookUs & Online Makale