ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Malignancy in renal transplant recipients [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-46330 | DOI: 10.14744/scie.2018.46330

Malignancy in renal transplant recipients

Ergün Parmaksız, Meral Meşe, Serkan Feyyaz Yalın, Ali Burak Haras, Okan Akyüz, Zerrin Bicik Bahçabaşı
University of Health Sciences, Kartal Dr Lutfi Kırdar Training Hospital, Department of Nephrology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The types of post-transplantation malignancies may vary among different geographic regions and ethnic populations.
The aim of this study is to determine the risk and incidence of de novo carcinomas, clinical characteristics and outcomes in renal transplant recipients(RTR) who are followed-up in our center.


METHODS: We have screened 322 RTRs’ files who were transplanted between 1 January 2005 and 31 December 2016 at our centre. The main collected data included the date of transplantation, patients’ age, gender, date of the last follow up and cancer diagnosis.
RESULTS: In eight (8) patients (M/F = 7/1) de-novo malignancy was identified. Mean age of the patients with malignancy was 54,87 ± 12.5 and The median duration of dialysis was found to be 44 (2-107) months. The average time from transplantation to tumor development was found to be 50 (7-93) months. Malignincy development rate was found as 2.5% among all RTR patients.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Every patient with renal transplantation should be followed up carefully by regular physical examination, laboratory findings and imaging studies due to the risk of malignancy. Early diagnosis of the malignancy is very important for both patient survival and functional renal graft.

Keywords: renal transplantation, malignancy, cancer

Böbrek nakli alıcılarında malignite

Ergün Parmaksız, Meral Meşe, Serkan Feyyaz Yalın, Ali Burak Haras, Okan Akyüz, Zerrin Bicik Bahçabaşı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Transplantasyon sonrası gelişen malignitelerin tipi coğrafi ve etnik populasyonlar arasında farlılıklar göstermektedir. Çalışmamızda böbrek nakli alıcılarında malignite gelişimi riski ve sıklığını, klinik özellikleri ve sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Merkezimizde Ocak 2005 ile Aralık 2016 arasında takip edilen 322 böbrek nakli alıcısı değerlendirmeye alındı. Nakil tarihi, demografik veriler, kanser tanısıyla ilgili veriler kayıt edildi.
BULGULAR: Yedi erkek ve bir kadın olguda malignite geliştiği görüldü. Yaş ortalaması 54,87 ± 12.5 idi. Ortalama dializ süresi 44 (2-107) aydı. Nakilden malignite tanısına kadar geçen süre 50 (7-93) aydı. Tün böbrek nakli alıcıları arasında malignite gelişme oranı %2.5 olarak hesaplandı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Transplantasyn uygulanan olguların malignite yönünden fizik muayene, laboratuvar değerlendirmesi ve görüntüleme yöntemleri ile yakın takibi gerekir. Erken tanı, hastanın ve nakil böbreğin sağkalımı için hayati değerdedir.

Anahtar Kelimeler: böbrek nakli, malignite, kanserCorresponding Author: Ergün Parmaksız, Türkiye
LookUs & Online Makale