ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Botulinum Toxin Treatment For Sialorrhea: Evaluation In Patients With Idiopathic Parkinson’s Disease [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-41033 | DOI: 10.14744/scie.2019.41033

Botulinum Toxin Treatment For Sialorrhea: Evaluation In Patients With Idiopathic Parkinson’s Disease

Aybala Neslihan Alagoz1, Bekir Enes Demiryurek2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Abd
2Bolu Abant Izzet Baysal University School Of Medicine, Department Of Neurology,bolu, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the efficacy and safety of botulinum toxin A (BONT-A) injection therapy on a group of patients with Idiopathic Parkinson’s disease (IPD)-associated sialorrhea.
METHODS: A retrospective analysis of 21 patients with sialorrhea and IPD treated with BoNT-A at our neurology outpatient clinic was conducted between June 2017- December 2018. BoNT-A was injected into the parotid glands without ultrasound guidance. Pre-treatment sialorrhea severity was quantified according to the Drooling Frequency and Severity Scale (DFSS) and Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) part 2 item 6 Demographic characteristics of all patients were recorded. Patients were summoned before the injection, 1 week after the injection, 1 month after the injection and 3 months after the injection and adverse effects on patients, associated with the medical treatment were evaluated.
RESULTS: A significant decrease in the UPDRS and DSFS scores is observed when the 1st week, 1st month and 3rd months after the procedure are evaluated. However, the DSFS and UPDRS scores are significantly lower in the 1st month after the injection with regards to the 3rd month after the injection. No serious side effects are observed in the patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study it is demonstrated that BoNT-A injection is simple, safe, tolerable and effective in sialorrhea treatment of patients with IPD.
However; further clinical studies involving longer-term follow-up and a larger number of patients are required to confirm and extend our results.

Keywords: idiopathic parkinson’s disease, sialorrhea, botulinum toxin A

Siyalore Tedavisinde Botulinum Toksin Tedavisi: İdiopatik Parkinson Hastalarinin Değerlendirilmesi

Aybala Neslihan Alagoz1, Bekir Enes Demiryurek2
1Kocaeli University School Of Medicine, Department Of Neurology,kocaeli, Turkey
2Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Abd

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada İdiopatik parkinson hastalığına (İPH) bağlı siyaloresi olan bir grup hasatada botulinum toksin A (BONT-A) enjeksiyon tedavisinin etkinliği ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi aynı zamanda daha başka yararlarının olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nöroloji polikliniğimizde BoNT-A ile tedavi edilen sialore ve IPH'lı 21 hastanın retrospektif analizi Haziran 2017 - Aralık 2018 tarihleri ​​arasında yapıldı. BoNT-A, ultrason rehberliği olmadan parotis bezlerine enjekte edildi. Tedavi öncesi siyalore şiddeti, Düşme Sıklığı ve Ciddiyet Ölçeği (DFSS) ve Unified Parkinson Hastalık Değerlendirme Ölçeği (UPDRS) bölüm 2 madde 6'ya göre ölçüldü. Tüm hastaların demografik özellikleri kaydedildi. Hastalar enjeksiyondan önce, enjeksiyondan 1 hafta sonra, enjeksiyondan 1 ay sonra ve enjeksiyondan 3 ay sonra çağrıldı ve hastalar üzerindeki tıbbi etkiler ile ilişkili olumsuz etkiler değerlendirildi.
BULGULAR: Bu çalışmada İPH olan hastalarda siyalore tedavisinde parotis bezlerine BONT-A uygulaması sonucunda işlem öncesi UPDRS ve DSFS skorları ile işlem sonrası 1. hafta 1. ay ve 3. ay değerlendirildiğinde anlamlı derecede azalma saptanmıştır. Bununla birlikte DSFS ve UPDRS skorları enjeksion sonrası 1. haftada enjeksion sonrası 3. aya göre anlamlı olarak düşüktür. Enjeksion sonrası 1. hafta ve 1. ay etkisi arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Hastalarda ciddi bir yan etki gözlenmemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, bu çalışmada İPH olan hastalarda. siyalore tedavisinde tükrük bezlerine BoNT-A enjeksiyonunun kolay, güvenli, tolere edilebilir ve etkili olduğu gösterilmiştir.
Bununla birlikte; daha uzun süreli takip edilmiş ve daha büyük sayıda hasta içeren ileriye yönelik klinik çalışmalar sonuçlarımızı onaylamak ve uzatmak için gereklidir.

Anahtar Kelimeler: idiopatik parkinson hastalığı, siyalore, botulinum toxin ACorresponding Author: Bekir Enes Demiryurek, Türkiye
LookUs & Online Makale