ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The effect of treatments administered to hospitalized patients before development of Hospital Related Hyponatremia [SCIE]
SCIE. 2018; 29(4): 230-234 | DOI: 10.14744/scie.2018.30301

The effect of treatments administered to hospitalized patients before development of Hospital Related Hyponatremia

Zeynep Ece Demirbaş1, Gülizar Şahin2, Kadir Kayataş3, Mehmet Tepe3, Yasemin Özgür4, Seher Tanrıkulu5, Refik Demirtunç3
1Department of Internal Medicine, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Nephrology, Sultan Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Internal Medicine, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Internal Medicine, Kartal Dr. Lutfi Kirdar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
5Department of Endocrinology, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Hospital related hyponatremia has a significant mortality and it is widely seen among hospitalized patients. The aim of this study was identify the treatments of patients before developing hyponatremia and the relationship between these treatments and severity of hyponatremia, length of stay and mortality rate.
METHODS: This study is conducted retrospectively on 133 patients that developed hyponatremia during their hospitalization for any reason in our hospital between 2012 and 2013. Demographic features of patients, sodium values after hyponatremia, treatments applied to patients before developing hyponatremia, length of hospital stay and mortality rates were analyzed.
RESULTS: Diuretics made up the largest part (46,6%) of medical treatments related to hyponatremia before development of hyponatremia. When any of the treatments which may cause to hyponatremia (hypotonic fluids, mannitol, diuretics, other drugs and surgery) was administered additional to current treatment, each factor was seemed to prolong length of hospital stay by 8,1± 1,853 days.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although a significant relationship between treatments and mortality rates or hyponatremia severity could not be identified, pronlongation in length of hospital stay was crucial for avoiding complications of hospitalization and also for decreasing costs of healthcare. This research may also be a guide for futher prospective case controlled studies.

Keywords: hospital related hyponatremia, medical treatments, surgery, length of hospital stay, mortality

Hastane ilişkili hiponatremi gelişimi öncesinde yatan hastalara uygulanan tedavilerin etkileri

Zeynep Ece Demirbaş1, Gülizar Şahin2, Kadir Kayataş3, Mehmet Tepe3, Yasemin Özgür4, Seher Tanrıkulu5, Refik Demirtunç3
1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
4Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
5Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Hastane ilişkili hiponatremi anlamlı mortalite oranı olan ve yatan hastalarda sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu çalışmanın amacı hiponatremi gelişiminden önce yatan hastaların aldıkları tedavileri ve bu tedavilerle hiponatremi şiddeti, hastane yatış süreleri ve mortalite oranları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma 2012-2013 yılları arasında hastanemizde herhangi bir nedenle yatışı sırasında hiponatremi gelişen 133 hastada retrospektif olarak düzenlenmiştir. Hastaların demografik özellikleri, hiponatremi sonrası sodyum verileri, hiponatremi gelişiminden önce uygulanmış tedaviler, hastane yatış süreleri ve mortalite oranları ve bunların birbirleriyle ilişkileri analiz edilmiştir.
BULGULAR: Hipoanatremi gelişimi öncesinde, hiponatremi ile ilişkili olailecek tedaviler arasında en büyük kısmı %46,6 ile diüretikler oluşturmuştur. Hiponatremiye sebep olabilecek tedavilerden (hipotonik sıvılar, diüretikler, mannitol, diğer ilaçlar ve cerrahi) herhangi biri mevcut tedaviye ilave olarak uygulanırsa, her birinin tek başına hastane yatış süresini 8,1± 1,853 gün uzattığı görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her ne kadar hipoanatremiye sebep olabilecek bu tedaviler ile hiponatremi şiddeti ya da mortalite arasında anlamlı bir ilişki gözlenmese de, hastane yatış sürelerindeki uzamanın, alınacak tedbirler sonrası hem yatış sırasında gelişebilecek komplikasyonların önlemesi hem de sağlık harcamalarının azaltılabilmesi açısından büyük önem taşıdığı düşünülmektedir. Ayrıca bu araştırmanın ileride yapılabilecek prospektif, vaka kontrollü çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: hastane ilişkili hiponatremi, tıbbi tedaviler, cerrahi, hastane yatış süresi, mortalite

Zeynep Ece Demirbaş, Gülizar Şahin, Kadir Kayataş, Mehmet Tepe, Yasemin Özgür, Seher Tanrıkulu, Refik Demirtunç. The effect of treatments administered to hospitalized patients before development of Hospital Related Hyponatremia. SCIE. 2018; 29(4): 230-234

Corresponding Author: Zeynep Ece Demirbaş, Türkiye
LookUs & Online Makale