ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Iron Parameters as a Graft Function Indicator in Renal Transplant Recipients [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-26928 | DOI: 10.14744/scie.2018.26928

Iron Parameters as a Graft Function Indicator in Renal Transplant Recipients

Yasemin Özgür1, Murat Gücün2, Seher Tanrıkulu3, Zeynep Ece Demirbaş3, Gamze Erkılınç1, İzzet Titiz4, Gülizar Şahin5
1Department Of Internal Medicine, University Of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training And Research Hospital, İstanbul
2Department Of Nephrology, University Of Health Sciences, Kartal Koşuyolu Training And Research Hospital, İstanbul
3Department Of Internal Medicine, University Of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital, İstanbul
4Namık Kemal University, Faculty of Medicine, General Surgery and Transplantation Department, Tekirdag, Turkey
5Department Of Nephrology, University Of Health Sciences, Sultan Abdulhamidhan Training And Research Hospital, İstanbul

INTRODUCTION: Renal transplantation is the best treatment option compared to dialysis methods,althought complications are important due to negative effects on graft survival. The aim of this study is to investigate the effects of iron parameters on development of post-transplant anemia (PTA) and post transplant erythrocytosis (PTE).
METHODS: This retrospective study was conducted on 214 renal transplant recipients. PTA was defined as Hb levels of <13g/dl for men and <12g/dl for women after six months of transplantation, PTE was defined as Hb levels of >17g/dl for men and >15g/dl for women and all remaining patinets defined as control group.
RESULTS: PTA was developed in seventy-nine patients(36.9%), PTE was developed in twenty-fivepatients(11.7). Iron levels were found lower in the PTE group before the transplantation and in the first three months after transplantation, but then it was found that in the PTA group iron levels decreased at 6 and 12 months. Even though PTA patient's transferrin saturation (TS) was significantly increased in the first month after transplant, it was found that PTE group TS was always lower in all the other examined months,
DISCUSSION AND CONCLUSION: If transferrin saturation increases in post-transplant period, it may be an early indicator of PTA and so development of graft function failure.

Keywords: kidney transplant, post-transplant anemia, post-transplant erythrocytosis, iron parameters

Böbrek Nakli Olan Hastalarda Greft Fonksiyon Göstergesi Olarak Demir Parametreleri

Yasemin Özgür1, Murat Gücün2, Seher Tanrıkulu3, Zeynep Ece Demirbaş3, Gamze Erkılınç1, İzzet Titiz4, Gülizar Şahin5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi̇, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ve Transplantasyon Kliniği,Tekirdağ, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdulhamidhan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Böbrek nakli, diyaliz yöntemlerine kıyasla en iyi tedavi seçeneği olmakla birlikte sonrasında meydana gelen komplikasyonlar greft sağ kalımına olumsuz etkileri nedeniyle önemlidir. Bu çalışmanın amacı demir parametrelerinin post transplant anemi (PTA) ve post transplant
eritrositoz (PTE) gelişimi üzerine etkilerini araştırmaktır

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza böbrek nakli yapılmış 214 hasta dahil edilmiştir. Nakil sonrası altıncı aydan sonra bakılan hemoglobin düzeyleri ortalaması erkeklerde <13 g/dl, kadınlarda <12 g/dl olanlar PTA; yine hemoglobin düzeyleri erkeklerde >17 g/dl, kadınlarda ise >15 g/dl üstünde olan hastalar PTE; geri kalan tüm hastalar da kontrol grubu olarak tanımlandı.

BULGULAR: 214 hastanın 79’unda (%36.9) PTA, 25’i(%11.7) PTE geliştiği görüldü. Demir düzeylerinin nakil öncesinde ve nakil sonrası ilk 3 ayda PTE grubunda düşük tespit edilmesine rağmen 6. ve 12. ayda PTA grubunda düşüş gösterdiği tespit edildi. Transferrin satürasyonlarına(TS) ise nakil sonrası 1.ayda PTA grubunda anlamlı olarak yükselmesine rağmen,diğer tüm aylarda PTE hastalarında düşük seyrettiği tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Böbrek nakli yapılmadan önce demir düzeyi düşük olsa dahi uygun replasman yapıldığı takdirde greft fonksiyonları sağlamsa eğer anemi düzelecek hatta polisitemi dahi gelişebilecektir.Nakil sonrası erken dönemde transferrin satürasyonları yükseliyorsa PTA’nin habercisi dolayısıyla greft fonksiyon bozukluğu gelişebileceğinin erken göstergesi olabilir

Anahtar Kelimeler: böbrek nakli, post-transplant anemi, post-transplant eritrositoz, demir parametreleriCorresponding Author: Yasemin Özgür, Türkiye
LookUs & Online Makale