ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
The Role of Acute Phase Reactants in Determining Bacteremia and Evaluation of Diagnostic Benefits of Cultures in Cellulitis Cases [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-24085 | DOI: 10.14744/scie.2019.24085

The Role of Acute Phase Reactants in Determining Bacteremia and Evaluation of Diagnostic Benefits of Cultures in Cellulitis Cases

Kübra Demir Önder, Nefise Oztoprak, Filiz Kizilates, Ayşegül Seremet Keskin
Infectious Disease and Clinical Microbiology Department, University of Health Sciences Antalya Training And Research Hospital, Antalya/Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to investigate the relationship between bacteremia and the level of acute phase reactants in cellulite cases and to evaluate the value of blood culture and tissue / wound / abscess cultures in determining causal microorganism.
METHODS: The adult patients were included in the study who hospitalized with a diagnosis of cellülitis between January 1, 2015 and December 31, 2016. Patients medical records revealed from computer based hospital system, retrospectively. Patients with diabetic foot infections, decubitus infections, cellulite accompanying shingles and other concomitant system infections were excluded from the study. Before antibiotic treatment,patient's body temparature, lökocyte count, c reactive protein level, erythrocyte sedimentation rate, culture results, antibiotic treatment before hospitalization, emprical antibiotic treatment in hospital, treatment duration, comorbidities and clinical responce datas were collected.
RESULTS: 194 patients were included in the study. Blood cultures collected from 143 patients before antibiotic treatment. 9 of 143 (6.3 %) patient's blood cultures were positive. On the other hand, results of the tissue / wound cultures were positive in 17 of the 35 cases (48.6%). Mean white blood cell count at the first admition was 13.9 x 103/ mm3 in non-bacteremic group and 15,2 x 103/ mm3 in bacteremic group. Mean C-reactive protein level at the first admition was 148 mg/L in non-bacteremic group and 164 mg/L in bacteremic group. There was no statistical significans between these two acute phase marker and bacteremia in cellulits cases. But mean erythrocyte sedimentation rate was 92 vs 56,5 mm/h respectively in bacteremic and non-bacteremic patient (p=0.03).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the cases of cellulitis, blood culture did not provide sufficient clinical benefit for the etiology even precense of fever. İt was concluded that taking culture samples from infection site such as abscess, wound, tissue culture would be more useful for identification of the etiologic agent.

Keywords: cellulitis, soft tissue infection, bacteremia, acute phase reactants, culture

Selülit Olgularında Akut Faz Reaktanlarının Bakteremiyi Belirlemedeki Yeri ve Kültürlerin Tanısal Yararının Değerlendirilmesi

Kübra Demir Önder, Nefise Oztoprak, Filiz Kizilates, Ayşegül Seremet Keskin
Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Kan kültürlerinin yaklaşık % 5 kadarında üreme gösterilebilen selülit olgularında olası baktereminin tedavi öncesi akut faz reaktanlarının düzeyi ile ilişkisinin araştırılması ve kan kültürü ile doku/yara/apse kültürlerinin karşılaştırılarak etken mikroorganizmayı göstermedeki yerinin değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 ocak 2015 ve 31 aralık 2016 tarihleri arasında Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji kliniğinde selülit tanısı ile yatan 18 yaş ve üzeri hastaların medikal kayıtları hastane otomasyon sistemi üzerinden retrospektif olarak incelendi. Diyabetik ayak enfeksiyonları, dekübit enfeksiyonları, zonaya eşlik eden selülitler ve eşlik eden başka sistem enfeksiyonları olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların tedavi öncesi vücut ısısı, lökosit sayısı, C reaktif protein ve eritrosit sedimantasyon hızı, kültür sonuçları, yatış öncesi aldıkları antibiyotikler, yatışlarında başlanan empirik tedaviler, tedavi süreleri, komorbid hastalıkları ve klinik yanıtları kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya 194 hasta dahil edildi. 143 hastadan tedavi öncesi kan kültürü alındığı ve bunlardan sadece 9 unda (% 6.30) üreme olduğu saptandı. Buna karşılık doku/ yara kültürü alınan 35 olgunun 17 sinde (48.6 %) üreme olduğu görüldü. İlk başvurudaki ortalama beyaz küre sayısı bakteremik olmayan hastalarda 13.9 x 103/ mm3 iken, bakteremik hastalarda 15,2 x 103/ mm3 idi. İlk başvurudaki ortalama C-reaktif protein değeri ise bakteremik olmayan grupta 148 mg/L iken, bakteremik grupta 164 mg/L saptandı. Ancak her iki parametre için de fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Bununla birlikte ilk başvuruda ortalama eritrosit sedimantasyon hızı kanda üreme olmayan ve olan grupta sırasıyla 56,5 mm/h ve 92 mm/h olarak bulundu (p=0.03)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Selülit olgularında başvuruda ateş olsa bile kan kültürünün etiyolojiye yönelik yeterli klinik fayda sağlamadığı; bunun yerine apse, yara, bül sıvısı, doku kültürü gibi enfeksiyon bölgesinden kültür örneği alınmasının etiyolojik ajanı göstermede daha yararlı olacağı kanısına varıldı. Laboratuvar göstergelerden eritrosit sedimantasyon hızı yüksekliğinin özellikle 67.5 mm/h ve üzeri değerlerin bakteremiyi işaret etmesi açısından daha anlamlı olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: selülit, yumuşak doku enfeksiyonu, bakteremi, akut faz reaktanı, kültürCorresponding Author: Kübra Demir Önder, Türkiye
LookUs & Online Makale