ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Development Of Haemolytic Uremic Syndrome İn Renal Transplant Recipient: Typhoid Fever; A Case Report And Brief Summary Of The Literature. [SCIE]
SCIE. 2018; 29(4): 313-316 | DOI: 10.14744/scie.2018.19483

Development Of Haemolytic Uremic Syndrome İn Renal Transplant Recipient: Typhoid Fever; A Case Report And Brief Summary Of The Literature.

Yasemin Özgür1, Seher Tanrıkulu4, Zeynep Ece Demirbaş4, Yasemin Kaldırım4, Murat Gücün3, Gülizar Şahin2
1Department Of Internal Medicine, University Of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training And Research Hospital, İstanbul
2Department Of Nephrology, University Of Health Sciences, Sultan Abdulhamid Han Training And Research Hospital, İstanbul
3Department Of Nephrology, University Of Health Sciences, Kartal Koşuyolu Training And Research Hospital, İstanbul
4Department Of Internal Medicine, University Of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital, İstanbul

Haemolytic Uremic Syndrome (HUS) is characterized by microangiopathic haemolytic anaemia, thrombocytopenia and acute renal failure. Typhoid fever caused by salmonella typhi, a systemic infectious disease which affects many organs, is rarely encountered in clinical practice. As a result of the developments in food industry, salmonella bacteraemia has not caused endemics as typhoid fever in recent years as before. Especially in high risk groups, it may cause high mortality and morbidity if left untreated. We presented a 31-year-old kidney transplant patient with diarrhoea, rash, macroscopic haematuria, oliguria, microangiopathic haemolytic anaemia and cultivated salmonella typhi in blood cultures. It is the first case of haemolytic uremic syndrome due to typhoid fever in renal transplant recipient in the literature.

Keywords: heamolytic üremic syndrome, renal transplant recipient: typhoid fever, salmonella

Transplante Böbrekte Hemolitik Üremik Sendrom Gelişimi: Tifoid Ateş; Olgu Sunumu Nedeniyle Literatürün Gözden Geçirilmesi

Yasemin Özgür1, Seher Tanrıkulu4, Zeynep Ece Demirbaş4, Yasemin Kaldırım4, Murat Gücün3, Gülizar Şahin2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Hemolitik üremik sendrom (HÜS) mikroanjiopatik hemolitik anemi,trombositopeni ve akut böbrek hasarı ile karakterize bir sendromdur. Tifoid ateş ise, klinik pratikte nadir görülen fakat birçok organı etkileyebilen salmonella tifonun sebep olduğu sistemik bir infeksiyon hastalığıdır. Gıda teknolojisindeki gelişmeler sonucu geçmiş yıllarda görülen endemiler görülmemekle birlikte immunsistemin baskılandığı durumlarda salmonella bakteriyemisi (tifoid ateş) görülebilmekte ve komplikasyonlara yol açabilmektedir.Tedavisiz kaldığı takdirde özellikle yüksek riskli guruplarda yüksek morbidite ve mortaliteye sebep olabilileceği için dikkate değerdir. Biz burada ishal, idrar miktarında azalma ve vucudunda dökültü şikayetiyle başvuran, makroskopik hematurisi, oligürisi, mikroanjiopatik hemolitik anemisi olan ve kan kültürlerinde salmonella typhi üremesi olan 31 yaşında böbrek nakilli hasta sunduk. Literaturde transplante böbrekte tifoid ateşe başlı olarak gelişen ilk hemolitik üremik sendom olgusu olması nedeniyle sunuma layık görüldü.

Anahtar Kelimeler: tifoid ateş, hemolitik üremik sendrom, böbrek transplantasyonu, salmonella

Yasemin Özgür, Seher Tanrıkulu, Zeynep Ece Demirbaş, Yasemin Kaldırım, Murat Gücün, Gülizar Şahin. Development Of Haemolytic Uremic Syndrome İn Renal Transplant Recipient: Typhoid Fever; A Case Report And Brief Summary Of The Literature.. SCIE. 2018; 29(4): 313-316

Corresponding Author: Yasemin Özgür, Türkiye
LookUs & Online Makale