ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Contribution of Color Doppler Sonography in the Diagnosis of Prostatic Pathologies. [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-15238 | DOI: 10.14744/scie.2019.15238

Contribution of Color Doppler Sonography in the Diagnosis of Prostatic Pathologies.

Özgür Sarıca, Sabahat Nacar Doğan
Taksim Education and Research Hospital, Department of Radiology, Istanbul. Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the ability of color Doppler ultrasonography in determining of the prostate cancer, to evaluate the contribution of color doppler ultrasonography to transrectal conventional grey scale ultrasonography (TRUS) examination and to assess the efficacy of PSA values in detecting prostate cancer in combination with sonographic imaging methods.
METHODS: In this study 78 patients who had applied to Radiology Department of Taksim Training and Research Hospital with the diagnosis of benign prostate hyperplasia or prostate cancer were analyzed. The age range was between 49-90 years old. Diasonic VST master color Doppler ultrasonography and 7 Mhz transrectal probe were used in the study. The presence and number of nodules, size, shape, echo structure of the lesion, loss of peripheral zone and inner gland border, capsular invasion, seminal vesicle thickening, obliteration or patency of prostate seminal vesicle angle in TRUS examination were noted. The vascularization map was evaluated by sections through different regions of the prostate gland. The color flow was graded with a three-point scale and the findings were compared with the pathology results.
RESULTS: As a result of histopathological examination, 28 cases (36%) were malignant and the remaining 50 patients (64%) were benign. Mean prostate specific antigen density (PSAD) value of malignant cases was recorded as 0.41 and it was 0.23 in benign cases. The best results in diagnosis of prostate cancer were obtained by the combined use of transrectal gray scale ultrasound, color doppler ultrasound and PSAD. In this condition, sensitivity, specificity, positive and negative predictive values were recorded as 64%, 80%, 64% and 80%, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, addition of color doppler ultrasound to transrectal ultrasound increases the specificity and decreases the sensitivity (from 78% to 51%). According to our results, although we cannot claim that RDUS provides a significant advantage in the diagnosis of cancer, the color flow grading determines the areas to be biopsied better. Because of the poor sensitivity of color doppler examination, it should be evaluated with gray scale and PSA findings. In fact, in our study, we obtained the best specificity (80%) with the use of three methods.

Keywords: Prostate pathologies, Prostate cancer, Transrectal ultrasonography, Color Doppler ultrasonography, PSA

Prostat Patolojilerinde Renkli Doppler İncelemenin Yeri

Özgür Sarıca, Sabahat Nacar Doğan
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Çalışmamızın amacı renkli doppler ultrasonun kanser belirleme yeteneğinin araştırılması transrektal gri skala ultrason incelemeye katkısı ve PSA değerlerinin sonografik görüntüleme yöntemleri ile birlikte kulanımının prostat kanseri saptamadaki etkinliğinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji bölümüne benign prostat hiperplazisi yada prostat kanseri ön tanısı ile başvuran ve yaşları 49-90 arasında değişen 78 hasta dahil edildi.

Araştırmada Diasonic VST master renkli doppler USG araci ve 7 Mhz lik transrektal prob kullanıldı. TRUS incelemede nodüllerin varlığı ve sayısı, lezyonun boyutu, şekli, eko yapısı, tutulan zon, peripheral zondaki nonkitlesel eko farklılığı, periferik zon ve inner gland sınırının kaybı, kapsüler invazyon, seminal vezikül kalınlaşması, prostat seminal vezikül açısının obliterasyonu yada açıklığı not edildi. Damarlanma haritası ise bezin değisik alanlarından gecen kesitlerde değerlendirildi. Renkli akim 3 puan skalası ile gradelendi ve bulgular patoloji sonuçları ile karşılaştırıldı.

BULGULAR: Histopatolojik inceleme sonucunda 28 olgu ( %36 ) malign. Geri kalan 50 olgu ise (%64) benign olarak değerlendirilmiştir. Malign olguların ortalama prostat spesifik antijen dansitesi (PSAD) değeri 0,41 olarak kaydedilmiş olup benign olgularda 0,23 olarak saptanmıştır. Prostat kanseri belirleme açısından en iyi sonuçları transrektal gri skala ultrason, renkli doppler ultrason ve PSAD nin kombine kullanımı ile elde ettik. Bu koşulda sensitivite, spesifite, pozitif ve negatif prediktif değerler sırası ile %64, %80, %64 ve %80 olarak kaydedildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda RDUS'un TRUS’a eklenmesi spesifiteyi artırsa da sensitiviteyi (%78 den %51 ‘e ) düşürmektedir. Sonuçlarımıza göre RDUS’un kanser tanısında belirgin bir avantaj sağladığını iddia edemesek de renkli akım gradelemesi biopsiye aday yerleri daha iyi belirlemektedir. Renkli doppler incelemesinin spesifitesinin kötü olması nedeni ile gri skala ve PSA bulguları ile birlikte degerlendirilmelidir. Nitekim calışmamızda da en iyi spesifiteyi ( % 80 ) üç yöntemin birlikte kullanılmasi ile elde ettik.

Anahtar Kelimeler: Prostat patolojileri, prostat karsinomu, transrektal ultrason, renkli doppler ultrason, PSA.Corresponding Author: Özgür Sarıca, Türkiye
LookUs & Online Makale