ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404

Quick Search
Role of Gender on Quality of Life and Functional Status in Stroke Patients with Urinary Incontinance [SCIE]
SCIE. Ahead of Print: SCIE-03521 | DOI: 10.14744/scie.2019.03521

Role of Gender on Quality of Life and Functional Status in Stroke Patients with Urinary Incontinance

Başak Bilir Kaya, Selin Süslü
Turkey Goverment Of Health Erenkoy Physical Medicine And Rehabilitation Hospital

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the role of gender on the impact of quality of life and physical functioning in stroke patients who has urinary incontinance (UI).
METHODS: This study was carried out in 128 stroke patients (64 male, 64 female) who has urinary incontinance and applied to a public rehabilitation hospital inpatient and outpatient clinics in June,July, August 2018. Structured question form for demographic data and incontinance proporties, SF-36 for quality of life and Barthel Index for functional capacity were collected.
RESULTS: The mean age of the patients included in the study was 62 ± 15.33 years for males and 58.77± 16.10 years for females. There were no statistically difference between genders for UI frequency, urine quantity, materials used for UI and application to an health institute for UI
(p>0,05). Usage of sanitary pad for UI was associated with decreased quality f life (p<0.05). Also there was statistically significant difference according to UI frequency and physical health and mental health subsessions of SF-36(p<0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The UI in stroke patients affected negatively the quality of life and social, work and family life independently of gender.

Keywords: stroke, incontinance, gender, SF36, barthel index

İnmede Üriner İnkontinansın Yaşam Kalitesi ve Fonksiyonel Duruma Etkisinde Cinsiyetin Rolü

Başak Bilir Kaya, Selin Süslü
TC SB Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma inmeli hastalarda görülen üriner inkontinansın (Üİ) yaşam kalitesi ve fiziksel fonksiyona etkisinde cinsiyetin rolünü belirlemek amacıyla yapılan tanımlayıcı bir çalışmadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haziran-Ağustos2018 tarihleri arasında bir kamu fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinde yatan ve polikliniğe başvuran, inme ve üriner inkontinans tanısı almış 64’ ü kadın, 64’ ü erkek olmak üzere toplam 128 hasta ile yapılmıştır. Veriler yapılandırılmış soru formu, SF-36 yaşam kalitesi ölçeği ve Barthel İndeksi ile toplanmıştır.
BULGULAR: Çalışmada yer alan hastaların yaş ortalaması, kadın 62±15,33, erkek 58,77±16,10 yıl olarak bulunmuştur. Üİ sıklığı, kaçırılan idrar miktarı, idrar kaçırma durumunda ne kullanıldığı ve Üİ nedeniyle bir sağlık kurumuna başvurmada cinsiyetlere göre anlamlı bir fark bulunmazken (p>0,05) hastaların ped kullanma durumları ile yaşam kalitesi arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Üriner inkontinans ve ilgili bazı özelliklere göre SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği alt boyutlarından alınan puanlara bakıldığında; üriner inkontinans sıklığına göre olguların SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği “Fiziksel Sağlık” ve ‘’Mental Sağlık’’alt boyutundan aldıkları puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada Üİ’ın inmeli hastanın yaşam kalitesini etkilemesinde cinsiyetin rolü olup olmadığı araştırılmış ve Üİ’ın cinsiyetten bağımsız olarak hastaların yaşam kalitesini, fiziksel, sosyal, ev, iş ve aile yaşantısını olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: inme, inkontinas, cinsiyet, SF36, barthel indeksiCorresponding Author: Başak Bilir Kaya, Türkiye
LookUs & Online Makale