ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Anti-cyclic citrullinated peptide levels and correlation of anti-thyroglobulin in patients with rheumatoid arthritis [SCIE]
SCIE. 2007; 18(3): 129-134

Anti-cyclic citrullinated peptide levels and correlation of anti-thyroglobulin in patients with rheumatoid arthritis

Pınar Başlı1, Metehan Uzun2
114'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Kars, Turkey
2Çanakkale Onsekiz Mart University, School of Medical Sciences, Çanakkale, Turkey

OBJECTIVE: This study determined the levels of anti-cyclic citrullinated peptide (anti-CCP) and anti-thyroglobulin (anti-TG) in patients with rheumatoid arthritis (RA); their possible usage in the diagnosis of RA compared with erythrocyte sedimentation rate (ESR), C-reactive protein (CRP) and rheumatoid factor (RF); and whether there was a correlation between anti-CCP and anti-TG.
METHODS: The study was conducted in 29 RA patients (25 F, 4 M; RA group [RAG]) examined in Kars State Hospital and 15 clinically healthy individuals (11 F, 4 M; control group [CG]).
RESULTS: The levels of ESR (CG: 8.8 ± 1; RAG: 28.4 ± 3 mm/hour; p<0.001), CRP (CG: 2.4±0.3
mg/L; RAG: 11±1 mg/L; p<0.001), RF (CG: 7.9±0.8 IU/ml; RAG: 55.4±8 IU/ml; p<0.001), anti-CCP (CG: 1.9±0.1 U/ml; RAG: 61.4±13 U/ml; p<0.005), and anti-TG (CG: 1.6±0.2 IU/ml; RAG: 3.5±0.6 IU/ml;p<0.05) were significantly higher in the RA group compared to the control group. The sensitivity and specificity levels of anti-CCP for RA were 96.5% and 93.3%, respectively. Anti-TG levels were higher in 24% of the patients with RA.
CONCLUSION: The results obtained herein suggest that anti-CCP may be a valuable serologic indicator for RA, and may be used as a first-step diagnostic test in RA. Moreover, determination of the high levels of anti-TG in RA patients suggests that they, indeed, should be examined for autoimmune thyroid diseases.

Keywords: Anti-cyclic citrullinated peptide, anti-thyroglobulin, rheumatoid arthritis

Romatoid artritli hastalarda anti-siklik sitrulline peptit ve anti-tiroglobulin düzeyleri ile aralarındaki ilişkilerin araştırılması

Pınar Başlı1, Metehan Uzun2
114'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Kars
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Çanakkale

AMAÇ: Bu çalışmada, romatoid artritli (RA) hastalarda anti-siklik sitrulline peptit (anti-CCP) ve anti-tiroglobulin (anti-TG) düzeylerinin belirlenerek hastalığın tanısında kullanılabilirliğinin, eritrosit sedimentasyon hızı (ESH), C-reaktif protein (CRP) ve romatoid faktör (RF) değerleri ile karşılaştırılmasının yanı sıra her iki parametre arasında bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesi amaçlandı.
YÖNTEMLER: Araştırma, Sağlık Bakanlığı Kars Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği’nde muayene olan ve RA tanısı konulan 29 hasta (Hasta Grubu [HG]: 25 kadın, 4 erkek) ve sağlıklı 15 birey (Kontrol Grubu [KG]: 11 kadın, 4 erkek) üzerinde yürütüldü.
BULGULAR: Belirlenen değerler açısından gruplar karşılaştırıldığında ESH (KG: 8,8±1; HG: 28,4±3 mm/saat; p<0,001), CRP (KG: 2,4±0,3 mg/L; HG: 11±1 mg/L; p<0,001), RF (KG: 7,9±0,8 IU/ml; HG: 55,4±8 IU/ml; p<0,001), anti-CCP (KG: 1,9±0,1 U/ml; HG: 61,4±13 U/ml; p<0,005) ve anti-TG (KG: 1,6±0,2 IU/ml; HG: 3,5±0,6 IU/ml; p<0,05) değerlerinin hasta grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak önemli düzeyde
yüksek olduğu belirlendi. Anti-CCP’nin RA için belirlenen hassasiyet (%96,5) ve özgüllük (%93,3) değerlerinin diğer parametrelere göre daha yüksek olduğu anlaşıldı. Ayrıca RA’li hastaların %24’ünde anti-TG değerlerinin yüksek olduğu belirlendi.
SONUÇ: Elde edilen bulgular anti-CCP’nin RA için iyi bir serolojik belirteç olduğu ve RA’in tanısında birinci basamak diyagnostik bir test olarak kullanılabileceği yargısını güçlendirmektedir. Ayrıca RA’li hastalarda anti-TG düzeylerinin yüksek çıkması nedeniyle, bu hastaların otoimmün tiroid hastalıkları yönünden daha dikkatli incelenmesi gerektiği önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Anti-siklik sitrulline peptit, anti-tiroglobulin, romatoid artrit

Pınar Başlı, Metehan Uzun. Anti-cyclic citrullinated peptide levels and correlation of anti-thyroglobulin in patients with rheumatoid arthritis. SCIE. 2007; 18(3): 129-134

Corresponding Author: Metehan Uzun, Türkiye
LookUs & Online Makale