ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
Approach to parotid gland tumors [SCIE]
SCIE. 2008; 19(2): 57-61

Approach to parotid gland tumors

Sedat Aydın, Alev Zeynep Oktay, Mustafa Paksoy, Mehmet Eken, Arif Şanlı, Sermin Kibar
2 Nd Ear Nose And Throat Clinic, Kartal Dr.lütfi Kırdar Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: In this study we presented our results about distribution of anatomic and histopathological properties of parotid gland tumors and treatment modality of these tumors.
METHODS: Fiftytwo parotid tumor patients who underwent parotid gland surgery between november 2001 - september 2008 in Dr.Lutfi Kirdar Kartal training and research hospital 2 nd ENT clinic were included in this study. Age, sex, clinical signs and symptoms, histopatological diagnosis, complications, tumor stage and prognosis of these 52 patients evaluated retrospectively.
RESULTS: Histopathological results of 23 female and 29 male patients aged between 15-77 years underwent parotid gland surgery because of parotid gland mass were 6 chronic inflammatory disease, 41 benign tumor and 5 malign tumor. We performed total parotidectomy for patients who had malign tumor or benign tumor localized in deep lobe and superficial parotidectomy for the others. Also for some of the malign tumors, additional treatment modalities performed like neck dissection and chemoradiotheraphy.
CONCLUSION: Superficial parotidectomy is still a preferable treatment modality in most of the parotid gland tumors and neck dissection is controversial in N0 and M0 patients. Fine needle aspiration biopsy is helpful and important diagnostic technic in preoperative evaluation.

Keywords: salivary gland tumors, parotid gland, pleomorphic adenoma

Parotis tümörlerine yaklaşım

Sedat Aydın, Alev Zeynep Oktay, Mustafa Paksoy, Mehmet Eken, Arif Şanlı, Sermin Kibar
Kartal Dr.lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2.kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada parotis kaynaklı tümörlerin anatomik ve histopatolojik dağılımının yanı sıra tedavi yaklaşımından elde ettiğimiz sonuçlar sunulmuştur.
YÖNTEMLER: Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. KBB kliniğinde 2001 ile 2008 tarihleri arasında parotis cerrahisi uygulanan 52 hastanın kayıtları retrospektif olarak gözden geçirildi. Yaş, cins, klinik belirti ve bulgular, histopatolojik tanı, komplikasyonlar, tümör evresi ve prognoz gibi bilgiler analiz edilmiştir.
BULGULAR: Yirmiüçü kadın, 29 u erkek yaş aralığı 15-77 arasında değişen 52 parotis cerrahisi uygulanan hastanın 6 sında kronik inflamatuar hastalık 41 inde benign tümör 5 inde malign tümör mevcuttu. Malign tümörlü hastalarımız ve derin lob yerleşimli benign patolojiye sahip hastalarımıza total, diğer hastalarımıza yüzeyel parotidektomi uygulandı. Malign tümörlü hastalara ayrıca boyun dissseksiyonu ve kemoradyoterapi gibi tedavi modaliteleride eklendi.
SONUÇ: Tükrük bezi tümörlerinin preoperatif değerlendirilmesinde İİAB (ince iğne aspirasyon biyopsisi) önemli yer tutmaktadır. Yüzeyel parotidektomi halen seçkin tedavi olarak yerini korumaktadır. N0, M0 boyunlarda elektif boyun disseksiyonu halen tartışmalıdır.
Anahtar kelimeler: tükrük bezi tümörleri, parotis, pleomorfik adenom.

Anahtar Kelimeler: tükrük bezi tümörleri, parotis, pleomorfik adenom

Sedat Aydın, Alev Zeynep Oktay, Mustafa Paksoy, Mehmet Eken, Arif Şanlı, Sermin Kibar. Approach to parotid gland tumors. SCIE. 2008; 19(2): 57-61

Corresponding Author: Alev Zeynep Oktay, Türkiye
LookUs & Online Makale