ISSN    : 2587-0998
E-ISSN : 2587-1404
The Effect Of Intraperıtoneal Use Of Taurolıdıne Postoperatıve Adhesıons In Rats: Experımental Study [SCIE]
SCIE. 2007; 18(3): 113-118

The Effect Of Intraperıtoneal Use Of Taurolıdıne Postoperatıve Adhesıons In Rats: Experımental Study

Nejdet Bildik1, Selçuk Kaya1, Hüseyin Ekinci1, Ayhan Çevik1, Mehmet Altıntaş1, Gülay Dalkılıç1, Aylin Ege Gül2, Mustafa Gülmen1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Pataloji Kliniği

OBJECTIVE: Abdominal postsurgical adhesions develop following trauma to the mesothelium, which is damaged often by surgical handling and instrument contact, foreign materials such as sutures and glove dusting powder, dryness, and overheating. Postoperative adhesions occur after most surgical procedures and can result in serious complications, including intestinal obstruction, infertility, and pain. Adhesions result from the normal peritoneal wound healing response and develop in the first five to seven days after injury. Adhesion formation begin with coagulation which initiates a cascade of events resulting in the build up of fibrin gel matrix. Protective fibrinolytic enzyme systems of the peritoneum, such as the plasmin system, can remove the fibrin gel matrix. However, surgery dramatically diminishes fibrinolytic activity. Currently, it seems logical to focus adhesions preventive research on development of barriers, fibrinolytic drugs, and selected agents such as taurolidine.

In this experimental study, taurolidine solution, an antibiotic derivated from taurine, applied intraoperatively to prevent peritoneal adhesions in rats. We conclude that, taurolidine has no effects to prevent peritoneal adhesions.

METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Taurolidine, Adhesions, surgery

Sıçanlarda İntraperitoneal Taurolidin Kullanımının Cerrahi Sonrası Yapışıklıklara Etkisi

Nejdet Bildik1, Selçuk Kaya1, Hüseyin Ekinci1, Ayhan Çevik1, Mehmet Altıntaş1, Gülay Dalkılıç1, Aylin Ege Gül2, Mustafa Gülmen1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Pataloji Kliniği

AMAÇ: Cerrahi sonrası abdominal yapışıklıklar genellikle, el ve enstrüman teması,sütür ve eldiven pudraları gibi yabancı materyaller, kuruluk ve aşırı sıcak gibi nedenlerle oluşan mesotelyum travması sonrası gelişir.Postoperatif yapışıklıklar,cerrahi girişimlerin çoğundan sonra meydana gelirler ve intestinal obstrüksiyon,infertilite ve ağrı gibi ciddi komplikasyonlara neden olurlar. Yapışıklıklar, normal peritoneal yara iyileşmesine yanıt olarak ve yaralanmadan sonraki ilk 5 ile 7. günlerde gelişir. Yapışıklık formasyonu, fibrin gel matrix oluşumuyla sonuçlanan reaksiyonları başlatan koagülasyon ile başlar. Peritonun, plasmin sistem gibi koruyucu fibrinolitik enzim sistemi, fibrin gel matrix’i önleyebilir. Ancak cerrahi, fibrinolitik aktiviteyi belirgin olarak azaltmaktadır. Son zamanlarda, yapışıklıkları önleme araştırmalarını bariyer geliştirme, fibrinolitik ilaçlar ve taurolidin gibi seçilmiş ajanlara yoğunlaştırmak, isabetli görünmektedir.

Bu deneysel çalışmada, taurinden elde edilen bir antibiyotik olan taurolidine, sıçanlarda peritoneal yapışıklıkları önlemek amacıyla intraperitoneal olarak uygulandı. Sonuç olarak, taurolidinin peritoneal yapışıklıkları önlemede etkisi olmadığı görüldü.

YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Taurolidin, postoperatif yapışıklıklar, cerrahi

Nejdet Bildik, Selçuk Kaya, Hüseyin Ekinci, Ayhan Çevik, Mehmet Altıntaş, Gülay Dalkılıç, Aylin Ege Gül, Mustafa Gülmen. The Effect Of Intraperıtoneal Use Of Taurolıdıne Postoperatıve Adhesıons In Rats: Experımental Study. SCIE. 2007; 18(3): 113-118

Corresponding Author: Nejdet Bildik
LookUs & Online Makale